O młodych talentach i najlepszych pracach naukowych

Obradująca 16 stycznia br. Rada Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego zajmowała się dwiema kwestiami: projektem uchwały o warunkach i trybie przyznawania stypendiów „Marszałkowskie talenty”, dyskutowano także o regulaminie nagrody za najlepszą pracę naukową dotyczącą działalności pożytku publicznego.

 Sprawa stypendiów przyznawanych młodym twórcom w dziedzinie muzyki, plastyki, fotografii, teatru, filmu i literatury była już przedmiotem oceny Rady w roku ubiegłym. Bartosz Ostrowski, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, informował, jakie uwagi Rady znalazły się w projekcie uchwały, a jakie zaproponowali zaproszeni do prac nad nią przedstawiciele środowisk twórczych i naukowych. Najistotniejszą zmianą jest podniesienie wysokości rocznego stypendium z kwoty 3800 do 7000 złotych oraz wyłączenie z grona potencjalnych stypendystów (na wniosek rektora UO) studentów. Ci ostatni włączeni zostaną do nagród marszałka dla animatorów kultury, gdzie powstanie oddzielna kategoria „animator kultury studenckiej”.

Rada dyskutowała też na temat zasad, które powinny się znaleźć w regulaminie konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i doktorancką poświęconą działalności III sektora. Zwracano uwagę, iż prace te powinny propagować działalność pożytku publicznego województwa opolskiego, pokazywać postawy pro bono, nieść wiedzę o wolontariacie i działalności społecznej. Zastanawiano się, jak zachęcić promotorów, by wśród zlecanych studentom tematów znalazły się te o tematyce społecznej. Zadecydowano, iż przedmiotem oceny będą zgłoszone prace, które powstały w ostatnich dwóch latach od daty ogłoszenia konkursu. Dla laureatów konkursu i promotorów prac przewidziano nagrody pieniężne.

MS

Nasze serwisy