Budżet bezpieczny i proeuropejski

 

Sejmik Województwa Opolskiego na ostatniej w tym roku sesji przyjął budżet województwa na rok 2017.

 Dochody budżetu zaplanowane zostały na kwotę 517,66 mln złotych. Złożą się na nie dotacje w kwocie 117 mln zł, subwencja ogólna (80 mln zł), fundusze europejskie (192 mln zł), udziały w podatku PIT i CIT (odpowiednio – 84 i 29,6 mln zł) oraz dochody własne w kwocie 12,5 mln złotych.

Natomiast planowane wydatki budżetu województwa na rok 2017 wyniosą 504,79 mln złotych. Złożą się na nie przede wszystkim wydatki bieżące (279 mln zł) oraz majątkowe (225,87 mln zł).

Główne obszary wydatkowania, to drogi wojewódzkie (157 mln zł), zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych (12,6 mln zł), wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi (15 mln zł) – w tym budowa polderu Żelazna pod Opolem i dokończenie zabezpieczeń w Brzegu-Ratajach.

Ponad 273 mln złotych wyniosą przyszłoroczne projekty współfinansowane z funduszy europejskich, a wkład własny wniesiony do projektów realizowanych z funduszy europejskich wyniesie 14,5 mln złotych.

Wśród największych przyszłorocznych projektów współfinansowanych z funduszy marszałek województwa, Andrzej Buła, wymieniał m.in. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”(1,5 mln zł), Opolski program stażowy – edycja 1 i 2 (2,13 mln zł), „Opolskie mobilne – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” (12,69 mln zł). Przypomniał też o kilkunastu inwestycjach na drogach wojewódzkich, z których największa to dokończenie budowy obwodnicy Czarnowąsów i połączenie jej z infrastrukturą komunikacyjną Opola.

Marszałek zwracał też uwagę na wypracowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 12,8 mln zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia. Zmniejszy się ono o 16,11 mln złotych z kwoty 157 mln złotych w roku 2016 do 141 mln złotych na koniec roku przyszłego. W roku 2017 i następnych latach spełniony zostanie wskaźnik zadłużenia wprowadzony ustawą o finansach publicznych. Wyniesie on 4,88 proc. przy limicie wynoszącym 11,41 proc. W odniesieniu do planowanych dochodów zadłużenie stanowić będzie 27,3 proc.

Radny (MN) Hubert Kołodziej oceniając budżet w imieniu radnych koalicji PO-MN-PSL, stwierdził, że jest on bezpieczny, proinwestycyjny i proeuropejski. Dzięki prowadzonej polityce finansowej zmniejszy się wskaźnik zadłużenia, nastąpi duża absorpcja funduszy europejskich, pokaźne będą wydatki inwestycyjne. Radny zwrócił uwagę na realizowane duże projekty z zakresu edukacji i ochrony zdrowia, które wpisują się w specjalną strefę demograficzną i próbują przeciwdziałać depopulacji. W imieniu opozycji oceniał projekt budżetu radny Mariusz Bochenek (PiS). Jego zdaniem jedyny pozytyw, to inwestycje drogowe. – Budżet został skonstruowany na polityczne potrzeby, nie daje przesłanek do rozwiązania problemów społecznych, ani teraz, ani w przyszłości. Brak w nim spojrzenia przyszłościowego, brak strategicznych rozwiązań, brak działań, które pozwoliłyby funkcjonować bez funduszy europejskich – wyliczał radny.

W głosowaniu nad budżetem 2017 roku 24 radnych opowiedziało się za jego przyjęciem, pięciu (cały klub radnych PiS) było przeciwnych.

W dalszej części sesji radni przyjęli założenia związane z „Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim”. Jest to nowa inicjatywa – jak informował członek Zarządu Województwa, Szymon Ogłaza, oparta na konsultacjach społecznych, która będzie pozwalała mieszkańcom naszego regionu na składanie swoich propozycji zadań. Warunkiem jest ukończenie 16 roku życia. W 2017 roku przeznaczone na ten cel zostanie 3 mln złotych. W zależności od tego, czy zgłoszone zadanie ma charakter powiatowy czy ponadpowiatowy będzie można liczyć na jego dofinansowanie – w kwocie od 50 do 100 tys. zł dla zadań „powiatowych” i od 70 do 150 tys. zł na zadania ponadpowiatowe. Żeby wyrównać szanse na zdobycie dofinansowania województwo podzielone zostało na pięć rejonów: powiaty opolski – grodzki i ziemski; brzeski i nyski; kluczborski – namysłowski – oleski; kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki oraz krapkowicki-prudnicki i głubczycki. W najbliższych miesiącach odbędzie się promocja założeń budżetu obywatelskiego i jego regulaminu, potem proces zgłaszania inicjatyw, ich weryfikacja i głosowanie na zgłoszone propozycje. Wybór inicjatyw, które będą realizowane, odbędzie się w czerwcu.

Radni przyjęli rezolucję w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Mikołajczyka, męża stanu i przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także premiera rządu RP na uchodźstwie. W grudniu minęła 50 rocznica jego śmierci.

Radnych odwiedzili także najmłodsi harcerze, którzy przekazali marszałkowi i przewodniczącemu sejmiku Norbertowi Krajczemu Betlejemskie Światełko Pokoju. 23 sesję sejmiku zakończyło spotkanie opłatkowe, na które zaproszeni zostali radni poprzednich kadencji, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

MS

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy