Komunikat dotyczący interpretacji kryterium regionalnego woj. Opolskiego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Stanowisko MRiRW przekazane pismem znak ROW.wrt.504.55.2016 dotyczące interpretacji kryterium regionalnego woj. opolskiego wymienionego w art. 11 ust. 5 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w odniesieniu do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182), wnioskowana operacja może otrzymać 4 punkty w ramach oceny wniosków, jeżeli dotyczy ona:
— budowy oczyszczalni ścieków albo
— przebudowy oczyszczalni ścieków (…).
W związku z tym, że przydomowa oczyszczalnia ścieków to rodzaj oczyszczalni ścieków oraz tym, że w wyżej wymienionym kryterium regionalnym nie zastosowano wyłączenia przydomowych oczyszczalni ścieków, operacji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przysługują 4 punkty w ramach tego kryterium.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy