Konkurs NPPWO 2016

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w 9. edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego”.

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

W ramach konkursu ocenione zostaną przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego do dnia 31.12.2015 r., w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości:
– ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budowli i budynków,
– terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszącą ich atrakcyjność i konkurencyjność.

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa, działająca w oparciu o „Regulamin Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2016”.
Nagroda główna zwana „Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2016” przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia. Zarówno nagroda główna, jak i wyróżnienia, przyznawane będą w kategoriach: „przestrzeń publiczna na obszarach miejskich” i „przestrzeń publiczna na obszarach wiejskich”.

Konkursowi głównemu towarzyszyć będzie Konkurs Internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2016”. Konkurs internautów umożliwia zainteresowanym mieszkańcom regionu wyrażenie własnej opinii poprzez zagłosowanie na realizacje dopuszczone do udziału w konkursie.

Zgłoszenia do konkursu zawierające:
a) wypełniony formularz zgłoszenia realizacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),
b) pisemne oświadczenie (załącznik A do formularza zgłoszenia) osoby fizycznej, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację imienia i nazwiska w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs.
c) fotografie zgłaszanej realizacji – minimum cztery i maksymalnie osiem zdjęć ukazujących zrealizowane przedsięwzięcie oraz dokumentację fotograficzną terenu przed realizacją – w zapisie cyfrowym (w formacie .tiff lub .jpg), o rozdzielczości min. 300 dpi, o min. rozmiarze 13x18cm,
d) projekt zagospodarowania terenu (zeskanowany) – orientujący lokalizację realizacji konkursowej i jej sposób zagospodarowania,
należy złożyć pocztą elektroniczną na adres NPPWO@opolskie.pl bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście na adres:

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Hallera 9, 45-867 Opole
z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2016”

w terminie do 26 sierpnia 2016 roku.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć oraz prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród zainteresowanych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO.
Osobami do kontaktu są: Małgorzata Błaszczyk-Leśniak, tel. 77 4482 135, e-mail:m.blaszczyk@opolskie.pl lub Elżbieta Pawlik, tel. 77 4482 135, e-mail: e.pawlik@opolskie.pl

W załączeniu – regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania:

Nasze serwisy