VIII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 21/10/2019
14:00 - 15:00

Lokalizacja
Sala 201, PIN - Instytut Śląski (Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego)


VIII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji – m.in. przyjęcie protokołu z VII posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji w dniu 16 września 2019 r., podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, informacja nt. trwających prac nad projektem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, dyskusja na temat harmonogramu działań RDPPWO na najbliższe miesiące

Uczestnicy:  Wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, członkowie RDPPWO

Instytut Śląski, ul. Piastowska 17, sala 201

Nasze serwisy