Wspieramy najlepszych IV

Uwaga uczniowie i uczennice!

Poniżej przedstawiamy nazwiska stypendystów programu „Wspieramy najlepszych IV” w roku szkolnym 2022/2023:

Lista stypendystów Wspieramy Najlepszych 2022/2023

Sprawozdanie semestralne/roczne 2022-2023 – wzór

Lista stypendystów Wspieramy Najlepszych 2022/2023 – uzupełniona

__________________________________________________________________________________

W dniach od 29 sierpnia do 14 września br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV” na rok szkolny 2022/2023, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

 • w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego,
 • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
 • w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;
 • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  2 292,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Warunkiem ubiegania się przez uczennicę/ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie następujących  dokumentów:

 • wniosku o przyznanie stypendium zawierającego Indywidualny Plan Rozwoju uczennicy/ucznia, według określonego wzoru wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (zał. nr 1),
 • kopii świadectwa szkolnego poświadczonej za zgodność z oryginałem,
 • dokumentów potwierdzających prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy,
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczennicy/ucznia wymienione w §6 ust. 2 regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”– jeśli dotyczy,
 • orzeczenia o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń  o wysokości uzyskanego dochodu.

 Wnioski można składać:

 • listownie (listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP,
 • osobiście – w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204,
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul.  Piastowska 14

Wnioski złożone  po terminie nie będą rozpatrywane – DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU.

W przypadku przesyłek poleconych, nadanych w polskiej placówce pocztowej oraz korespondencji  nadanej za pośrednictwem skrzynki ePUAP, decyduje data nadania.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin

Wniosek o przyznanie stypendium

_____________________________________________________________

Lista stypendystów 2021/2022

Sprawozdanie semestralne/roczne 2022

Całkowita wartość projektu „Wspieramy najlepszych IV” – 2 020 274,00 zł

Program współfinansowany jest ze środków:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie  1 717 232,90 zł
 • Budżetu Państwa w kwocie  202 027,40 zł
 • Budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 101 013,70 zł

Kobtakt:

Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO,

tel.: 77 44 67 835, 77 44 67 834, 77 44 67 831, 77 44 67 830 lub 77 44 67 837

Adres e-mail: wspieramynajlepszych@opolskie.pl

 

 

Wspieramy najlepszych IV

Nasze serwisy