Wzór umowy z dotacjobiorcą

Pliki do pobrania:

Projekt umowy

Załącznik 1 do umowy – wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik do wniosku – szczegółowy budżet projektu

Załącznik do wniosku – szczegółowy budżet projektu – wzór

Załącznik 2 do umowy – procedura dotacji

Załącznik do procedury udzielania zamówień – oświadczenie o bezstronności

Załącznik do procedury udzielania zamówień – wzór protokołu

Załącznik 3 do umowy – wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta

 

Nasze serwisy