Projekt partnerski w zakresie depopulacji

Projekt partnerski w zakresie depopulacji

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizują partnerski projekt na rzecz minimalizacji skutków depopulacji:

“Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Udział w przedmiotowym projekcie badawczym pozwoli na nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie, wypracowanie i upowszechnienie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, w perspektywie do 2030 roku.

Projekt obejmie realizację działań o charakterze badawczo-analitycznym, wdrożeniowym i informacyjnym.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Zdiagnozowanie problemu depopulacji w regionach objętych badaniem oraz trendów dla tych obszarów wynikających z prognoz ludnościowych.
  • Przegląd i ocena programów oraz działań i instrumentów realizowanych na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, mających na celu przeciwdziałanie depopulacji.
  • Nakreślenie prognoz wraz z analizą przewidywanych konsekwencji w relacji do systemu społeczno-gospodarczego i układu przestrzennego badanych obszarów i poszczególnych województw oraz określenie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego dla nich do 2030 roku.
  • Regionalne programowanie działań zaradczych i minimalizujących skutki wyludniania się oraz analiza i ocena możliwości ich wdrożenia.

Czas trwania projektu: od 13.07.2018 do 30.12.2019.

Projekt wpisuje się w horyzontalne wyzwanie rozwojowe “Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r.” określone, jako: zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Problem starzejącego się społeczeństwa został także dostrzeżony w “Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025″, gdzie zauważono, iż trend starzenia się społeczeństwa stwarza możliwości, na które trzeba się przygotować. Jednocześnie w dokumencie tym podkreślono, iż szansą rozwoju województwa jest wzrost popytu na oferowane w regionie usługi dla starzejącego się społeczeństwa, a także wskazano potrzebę zbadania stanu oraz potencjału rozwojowego usług tego typu. W przypadku woj. świętokrzyskiego udział w projekcie, pozwoli Zarządowi Województwa na określenie skali zjawiska depopulacji oraz jego przewidywanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczo-przestrzenną regionu, w tym podjęcie stosownych interwencji. Dodatkowo pozwoli na skoncentrowanie lub dostosowanie projektów dofinansowujących odpowiedni obszar, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego i zróżnicowania terytorialnego (również z odniesieniem do Obszarów Strategicznych Interwencji).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (w 85%), w ramach dotacji na działania w zakresie wspólnych prac analitycznych Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, udzielonej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Krajowe Obserwatorium Terytorialne). Całkowita wartość projektu wynosi 430 123,39 PLN.

Projekt partnerski w zakresie depopulacji

Poniżej zamieszczone zostały raporty opracowane w ramach badania:

Diagnoza problemu depopulacji oraz trendów wynikających z prognoz ludnościowych w województwie opolskim.
Przegląd, programów, działań i instrumentów realizowanych na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, mających na celu przeciwdziałanie depopulacji
 
Analiza przewidywanych konsekwencji sytuacji demograficznej w relacji do systemu społeczno-gospodarczego i układu przestrzennego badanych obszarów
Określenie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego do 2030 roku

 

 

 

 

Nasze serwisy