Nagroda Marszałka dla studentów

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 11839/2024 z dnia 11 marca 2024 r. przyznał Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów studiujących na uczelniach województwa opolskiego lub zamieszkałych na terenie województwa opolskiego.

Wśród 20 laureatów nagrody jest 10 studentów Uniwersytetu Opolskiego, 4 studentów Politechniki Opolskiej, 3 studentów PANS w Nysie oraz studenci AGH w Krakowie, UMK w Toruniu, a także Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nagroda ma charakter finansowy i wynosi 3 000 zł dla każdego laureata.

 1. Chudzik Matylda Aleksandra – Uniwersytet Opolski
 2. Dudek Agnieszka – Uniwersytet Opolski
 3. Fabian Alan Paweł – Uniwersytet Opolski
 4. Jabłczyński Mikołaj – Uniwersytet Opolski
 5. Kita Adam Daniel – Uniwersytet Opolski
 6. Lepich Paweł Michał – Uniwersytet Opolski
 7. Machowska Julia – Uniwersytet Opolski
 8. Stawiarska Aleksandra Małgorzata – Uniwersytet Opolski
 9. Szyja Anna Maria – Uniwersytet Opolski
 10. Waliduda Mateusz Krzysztof – Uniwersytet Opolski
 11. Czarnecki Kamil – Politechnika Opolska
 12. Leśniak Dawid Piotr – Politechnika Opolska
 13. Nowak Magdalena Anna – Politechnika Opolska
 14. Nowakowska Aleksandra Katarzyna – Politechnika Opolska
 15. Koçer-Kowalska Aneta – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 16. Pastuszka Dominika Maria – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 17. Sitarek Justyna Maja – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 18. Kuglarz Karol Jan – Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 19. Gajewska Karolina Kamila – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 20. Mielczarek Maja – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

W naborze wniosków nie było progu średniej ocen, była ona oceniana, ale jako jedno z kryteriów. Komisja oceniała przede wszystkim zaangażowanie studentów: działalność w kołach naukowych, organizację/ współorganizację wydarzeń popularnonaukowych, publikacje i czynny udział w konferencjach naukowych, a także inne dodatkowe osiągnięcia, np. artystyczne lub sportowe. Komisja przyznawała również punkty za działalność świadczoną w wolontariacie, a także w organizacjach studenckich.

Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Regionalnego Święta Nauki 20 marca 2024 r. o godz. 11:00 w s. Orła Białego na Ostrówku.

______________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów

 Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów za osiągnięcia w roku akademickim 2022/2023.

Termin składania wniosków:

29.01. 2024 r. – 16. 02. 2024 r.

Wysokość oraz liczba nagród:

Nagroda ma charakter finansowy. W roku 2024 przewiduje się przyznanie 20 nagród po 3 000,00 zł.

O przyznanie nagrody może ubiegać się kandydat, który jest studentem w roku akademickim, w którym przyznawana jest nagroda (2023/2024) oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • studiuje na uczelni w województwie opolskim lub jest zameldowany w województwie opolskim;
 • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczył rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej, lub zaliczył rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia
  w uczelni macierzystej, albo kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w roku akademickim 2023/2024;
 • posiada co najmniej jedno z osiągnięć wskazanych w § 3 Regulaminu (Regulamin w załączeniu).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia:

Nagrody zostaną wręczone podczas Regionalnego Święta Nauki 20 marca 2024 r.

Wnioski należy składać, w terminie naboru (29. 01. 2024 r. – 16. 02. 2024 r.) w:

 • Kancelarii Ogólnej lub Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

 • data wpływu do Kancelarii Ogólnej lub Punktu Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, lub
 • data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP;

Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 11465/2023 z dnia 22 stycznia 2024 r.
(w załączeniu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu (w załączeniu).

Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów

Załącznik do regulaminu – wniosek

Kontakt:

Wioleta Duda, Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Tel. 77 444 55 44

e-mail: dep@opolskie.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Osobiście wnioski można składać:

Departament Edukacji i Rynku Pracy: ul. Ozimska 19, Opole, VIII p. pok. 835,

Kancelaria Ogólna: ul. gen. J. Hallera 9,

Punkt kancelaryjny: ul. Piastowska 14 – Ostrówek

Nasze serwisy