Łowiectwo

Planowanie gospodarki łowieckiej

Na terenie województwa występują wszystkie gatunki łowne poza jarząbkiem. Do najważniejszych gatunków pod względem liczebności i pozyskania można zaliczyć: jelenia, daniela, sarnę, dzika, lisa, dzikie kaczki i dzikie gęsi. Sposób zagospodarowania łowisk, wysoki wskaźnik pozyskania zwierzyny oraz liczne medalowe wyceny trofeów łowieckich plasują łowiectwo Opolszczyzny w czołówce kraju.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest na podstawie planów rocznych i wieloletnich. Z uwagi na trudności gospodarowania populacjami jeleniowatych na stosunkowo małych powierzchniach zamykanych granicami obwodów, wyznaczono większe jednostki terytorialne, tzw. rejony hodowlane. Dla rejonów tych sporządzane są przez właściwego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane, uzgadniane przez Marszałka Województwa. Plany te obejmują okres dziesięcioletni, a bezpośrednia ich realizacja ma odzwierciedlenie w rocznych planach łowieckich.

Obwody łowieckie podlegają okresowej ocenie przydatności do prowadzenia gospodarki łowieckiej poprzez nadanie kategorii jakości. Zadaniem samorządu województwa, przy opracowywaniu wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, jest ustalanie kategorii dla obwodów polnych oraz udział przy komisyjnym ustalaniu kategorii dla obwodów leśnych.

Administracja w zakresie łowiectwa

Na terenie województwa opolskiego funkcjonuje Okręgowa Rada Łowiecka Polskiego Związku Łowieckiego z siedzibą w Opolu (www.zopzl-opole.pl). Koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie z terenu powiatu Olesno podlegają nadzorowi Okręgowej Rady Łowieckiej z siedzibą w Częstochowie. Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu współpracuje z Samorządem Województwa Opolskiego w szczególności poprzez:

  • udział przedstawiciela Marszałka Województwa w komisjach egzaminacyjnych na uprawnienia do wykonywania polowania,
  • konsultacje przy ustalaniu i zmianie granic obwodów łowieckich,
  • udział w pracach kategoryzacji obwodów łowieckich,
  • udział w naradach organizacyjnych PZŁ w Opolu, obejmujących kierunki rozwoju i problematykę gospodarki łowieckiej województwa opolskiego.

Samorząd województwa sprawuje administrację w zakresie łowiectwa na terenie województwa w szczególności poprzez podział administracyjny województwa na obwody łowieckie.

W województwie opolskim utworzonych jest 158 obwodów łowieckich, w tym 147 obwodów łowieckich dzierżawią koła łowieckie. Na terenie 11 obwodów łowieckich funkcjonują tzw. ośrodki hodowli zwierzyny, gdzie prowadzona jest modelowa gospodarka łowiecka.

 

Szkody łowieckie

Zwierzęta wolnożyjące, w tym łowne poza pozytywnym oddziaływaniem na biocenozy leśne wyrządzają również szkody w gospodarce leśnej i rolnej. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej, zobowiązani są do szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Odpowiedzialność ta ogranicza się do upraw rolnych znajdujących się w granicach obwodów łowieckich i wyrządzanych przez zwierzęta z gatunków: jeleń, daniel, dzik, sarna.

Na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich kompetencje do przeprowadzania oględzin, szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne (łoś, jeleń, daniel, dzik, sarna) posiada Zarząd Województwa.

Za przyjmowanie zgłoszeń szkód łowieckich, które wystąpiły w uprawach i płodach rolnych na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich odpowiedzialny jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO.

Łowiectwo

Płoszenie zwierząt łownych

Zarząd Województwa nie posiada kompetencji do podejmowania jakichkolwiek działań zapobiegawczych w celu minimalizacji szkód łowieckich na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich. Istnieje jednak możliwość płoszenia zwierząt łownych na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. Zezwolenie takie może być wydane, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego. Warunkiem koniecznym wydania takiego zezwolenia jest brak rozwiązań alternatywnych. Jednocześnie płoszenie nie może być szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.

Pliki do pobrania:

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych – karta informacyjna(PDF, 92.71 kB)

Nasze serwisy