Informacje ogólne

Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego zostało powołane Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego 114/2017 z dnia 1 września 2017 r.

W skład Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego wchodzą:

– przedstawiciele Rad Seniorów,

– przedstawiciele organizacji pozarządowych,

– przedstawiciele grup nieformalnych.

Do zadań Forum należy w szczególności:

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących seniorów;

– wyrażanie postulatów, wniosków w obszarze perspektywy senioralnej;

– wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki senioralnej województwa opolskiego;

– wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz seniorów;

– rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa w zakresie działań na rzecz seniorów oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;

– powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych

Nasze serwisy