Forum Seniorów SWO – aktualności

Senior partnerem nie problemem

Konsultowanie projektów, edukacja, zgłaszanie inicjatyw dla seniorów, spotkania, wyjazdy studyjne, dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną – to aktywności realizowane już przez Forum Seniorów Województwa Opolskiego. Chcemy, by wasz głos był jak najwyraźniej słyszalny – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i zachęca środowiska seniorów do współpracy.

Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego jest ciałem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym. Zostało powołane przez marszałka województwa opolskiego we wrześniu 2017 r. W jego skład wchodzi 36 członków, którzy reprezentują liczne środowiska senioralne z całego regionu: stowarzyszenia, zrzeszenia, kluby seniora, gminne rady seniorów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów czy Uniwersytety III Wieku. Działają w nim również niezrzeszeni, aktywni seniorzy.

– Ogromną siłą Forum jest właśnie to, że wszelkie dyskutowane w jego ramach kwestie, wszelkie pozyskiwane przez członków forum informacje, są przez nich kolportowane w regionie w ramach środowisk, w których wszyscy działamy – mówi Leokadia Kubalańca, przewodnicząca Forum Seniorów.

Kadencja Forum trwa 4 lata. Ze względu na pandemię Covid 19 została przedłużona o 2 lata. Członkowie Forum aktywnie uczestniczą w spotkaniach ze społecznością senioralną na terenie całego województwa. – Takie spotkania odbyliśmy już między innymi w Brzegu, Nysie, Prudniku, Kluczborku, Kotorzu Małym, Krapkowicach, Zdzieszowicach, Głubczycach, Niemodlinie, Głuchołazach, Wołczynie czy Strzelcach Opolskich – wylicza Leokadia Kubalańca. – Wsłuchując się w problemy i potrzeby seniorów województwa opolskiego przyjęliśmy motto naszego  działania: Senior partnerem nie problemem.

Forum Seniorów SWO - aktualności

Otwarci na współpracę

Forum działa w oparciu o pięć zespołów: zespół ds. rodziny i zdrowia; zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki i finansów; zespół ds. obszarów wiejskich; zespół ds. kultury, edukacji, nauki i sportu oraz zespół roboczy Forum Seniorów Województwa Opolskiego. Jego członkowie uczestniczą w licznych spotkaniach: edukacyjnych, z przedstawicielami władz regionu, przedstawicielami Sejmiku Województwa Opolskiego oraz dyrektorami departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Nawiązują również współpracę z ościennymi województwami

– Byliśmy między innymi na spotkaniu z Lubuską Społeczna Radą Seniorów w Zielonej Górze, na I Dolnośląskim Forum Rad Seniorów w Jeleniej Górze oraz II Dolnośląskim Forum Rad Seniorów w Wałbrzychu – mówi Leokadia Kubalańca. – Nawiązaliśmy również współpracę ze Śląską Radą do spraw Seniorów w Katowicach i uczestniczyliśmy w naradzie Rady, a także w naradzie Delegatury OPS w Katowicach.

Przedstawiciele Forum dwukrotnie uczestniczyli też w konferencji międzynarodowej w Pradze w Czechach. Natomiast w maju 2019 roku odbyła się konferencja w Opolu zatytułowana „Senior w Europie, Polsce, Opolszczyźnie”, na której obecna była reprezentacja seniorów z Kraju Ołomunieckiego.

– Zaprosiliśmy także  przedstawicieli Młodzieżowego Forum na majową konferencję „Senior w Europie, Polsce, Opolszczyźnie”, a także na spotkanie ze społecznością senioralną w Kluczborku – relacjonuje przewodnicząca Forum. – Młodzież wsłuchuje się w problemy życia seniorów, chętnie słucha naszych doświadczeń życiowych, a także oferuje swoją pomoc, na przykład przy opanowywaniu sprzętu typu komputer czy smartphone. Z tego też powodu ściśle współpracujemy z innym ciałem doradczym Marszałka Województwa Opolskiego – Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Forum Seniorów Województwa Opolskiego gościło też seniorów w Kraju Ołomunieckiego na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, a w 2019 roku jego członkowie byli z wizytą na Zaolziu, w Jabłonkowie, na Święcie Gorali, gdzie podjęło rozmowy o nawiązaniu współpracy i wymiany doświadczeń z tamtejszym środowiskiem seniorów.

– Nie jesteśmy hermetyczną grupą, nie zamykamy się we własnych sprawach – podkreśla Leokadia Kubalańca. – Współpracujemy z różnymi środowiskami, wyjeżdżamy  na wspólne wizyty studyjne i odwiedzamy najciekawsze miejsca w naszym województwie, aby wymieniać się dobrymi praktykami. Dbamy również o tężyznę fizyczną. Byliśmy uczestnikami Gier Senioralnych w Ołomuńcu i Budziejowicach Czeskich, Olimpiady Senioralnej w Opolu w 2022 i 2023 roku. Bierzemy też czynny udział w rozgrywkach sportowych na terenie naszego województwa.

Przedstawiciele Forum uczestniczyli także w I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej oraz Targach Senioralnych w Gliwicach w październiku 2019 r.; posiedzeniu zespołu ds. partycypacji osób starszych przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie, także w październiku 2019 r.; debaciePolska Seniora” zorganizowanej w Sejmie RP w Warszawie 21 marca 2019 r. oraz w posiedzeniu  Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie.

Z inicjatywy Forum Seniorów Marszałek Województwa ogłasza też co roku literacki konkurs. Każda kolejna edycja ma inny tytuł. Odbyły się już konkursy o następującej tematyce: „Opolski Senior w Unii Europejskiej”, „XX wiek w moich wspomnieniach”, „To wydarzenie zawsze będę pamiętać”, „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w moim dzieciństwie a dziś” oraz „Tu jest moje miejsce tu jest mój dom”. Twórczość zgłoszona do trzech pierwszych konkursów została opublikowana w książce pt. „Zapiski obecności”. – Zorganizowaliśmy dwa spotkania promujące tę książkę, w Opolu i Kluczborku – dodaje Leokadia Kubalańca.

W tym roku, w połowie czerwca, członkowie Forum Seniorów Województwa Opolskiego uczestniczyli w obchodach 10-lecia powołania Rad Seniorów zorganizowanych przez wicemarszałkinię Sejmu Małogorzatę Kadawę-Błońską w Sejmie RP w Warszawie. Odbyli też studyjną podroż do województwa dolnośląskiego. W sierpniu zorganizowali Międzynarodową Olimpiadę Senioralną na stadionie im. Olimpijczyków w Opolu, w której wzięło udział 60 uczestników, w tym seniorzy z Ołomuńca z Czech. A we wrześniu współorganizowali Konferencję Rad Seniorów z Woj. Opolskiego w Prudniku oraz aktywnie uczestniczyli w corocznym Regionalnym Dniu Seniora, który w tym roku odbył się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. – Mamy swoje strony na facebooku i zakładkę na oficjalnej stronie urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego – dodaje Leokadia Kubalańca. – Dzięki Forum mamy bieżący dostęp do informacji, które nas dotyczą, głos doradczy w kwestiach kształtowania polityki senioralnej regionu. Czujemy się wysłuchani i obecni w województwie.

Samorząd wspiera aktywność seniorów

Dr Piotr Sikora, pracownik Katedry Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Opolskim, ekspert w zakresie metodyki pracy socjalnej z osobami starszymi i redaktor naczelny kwartalnika „Empowerment Senior” nie ma wątpliwości, że tego typu gremia są potrzebne.

– Coraz liczniejszą grupę mieszkańców naszego regionu stanowią osoby starsze. Mają specyficzne potrzeby, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i te widziane w szerszych kontekstach, odnoszące się do umożliwienia seniorom pełnej społecznej partycypacji – mówi dr Sikora. – Seniorzy są także tymi, których ogromne zasoby mogą stać się istotnym elementem rozwoju regionalnego. By jednak głos osób starszych był donośny i słyszalny, szczególnym wsparciem należy obejmować wszystkie formy samoorganizacji społecznej seniorów. Taką rolę pełni m.in. Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Jego działalność to z jednej strony dobry przykład respektowania w lokalnej polityce społecznej zasady pomocniczości, ale również przestrzeń w której seniorzy stali się upodmiotowieni w wyrażaniu własnych opinii, wywieraniu wpływu na kierunki działań samorządu, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym, gdzie stali się autentycznymi współgospodarzami pięknej i zawsze kulturowo szanującej seniorów Opolszczyzny.

– Seniorzy to niezwykle ważna dla nas część mieszkańców regionu – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła. – Dlatego wsłuchujemy się w głos tego środowiska i zaprosiliśmy jego przedstawicieli do współpracy w ramach Forum. Informujemy o planowanych przedsięwzięciach i konsultujemy je z seniorami. Wiemy, że mają oni wiele konkretnych potrzeb i chcemy wychodzić im naprzeciw. Mamy nadzieję, że taka forma długoterminowej współpracy sprawi, że wsparcie dla seniorów, które oferuje samorząd województwa opolskiego, będzie jeszcze bardziej efektywne.

Marszałek województwa opolskiego podkreśla, że chciałby, aby do planowanego na początek nowego roku naborze do nowej Rady Seniorów zgłosiło się jak najwięcej osób z tego grona, reprezentujących różne środowiska.   – Bardzo liczymy na państwa aktywność. Chcemy, by wasz głos był jak najwyraźniej słyszalny i reprezentowany. Zachęcamy do udziału w tym naborze – mówi Andrzej Buła.

Nasze serwisy