Flagi i insygnia województwa opolskiego

Projekty flag Opolszczyzny, pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Opolskiego, a następnie przyjęte Uchwałą nr XXIV/209/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004 r., uzyskały pozytywną opinię Ogólnopolskiej Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
Akceptację uzyskało pięć projektów, wykonanych przez artystę plastyka Michała Marciniaka – Kożuchowskiego:

 • Flaga Województwa Opolskiego
 • Flaga urzędowa (z herbem) Województwa Opolskiego
 • Baner Województwa Opolskiego (flaga pionowa)
 • Baner urzędowy (flaga pionowa z herbem) Województwa Opolskiego
 • Proporczyk
W załączeniu projekty flag, banerów i proporczyka.

 

 

Uchwała nr XXIV/209/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r.w sprawie ustanowienia projektów flag i insygniów Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się projekty:
    1. 1.Załącznik Nr 1 – flagi terytorialnej Województwa Opolskiego,
    2. 2.Załącznik Nr 2 – flagi urzędowej (z herbem) Województwa Opolskiego,
    3. 3.Załącznik Nr 3 – pionowej flagi terytorialnej Województwa Opolskiego,
    4. 4.Załącznik Nr 4 – pionowej flagi urzędowej Województwa Opolskiego,
    5. 5.Załącznik Nr 5 – proporca,

   których wzory w postaci graficznej wraz z opisem stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

  2. Flagi Województwa Opolskiego mogą być umieszczane na budynkach i obiektach Województwa Opolskiego, a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt lub rocznic państwowych i wojewódzkich .
  3. Flagę Województwa Opolskiego umieszcza się na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do zgłoszenia insygniów w Urzędzie Patentowym w celu ochrony przed bezprawnym używaniem , zgodnie z ustawą o własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. 03.119.1117 z późn. zm.) po ich ustanowieniu.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do wysłania zatwierdzonych propozycji określonych w § 1 do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; (Ogólnopolskiej Komisji Heraldycznej) celem uzyskania opinii

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nasze serwisy