Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Żeromskiego 3
45-053, Opole
tel.: (+48) 77 44 29 340
fax: (+48) 77 44 29 340
e-mail: dzp@opolskie.pl

Dyrektor: Mateusz Figiel
Z-ca Dyrektora: Jolanta Kawecka

Komórki organizacyjne:

 • Referat Współpracy z Zagranicą
 • Referat Promocji Regionu

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 20)

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 • realizacja współpracy zagranicznej województwa zgodnie z zapisami dokumentu „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego”,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami wspierającymi współpracę międzynarodową,
 • monitorowanie realizacji zawartych przez województwo umów międzynarodowych,
 • współpraca z instytucjami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, z instytucjami europejskimi i innymi w zakresie
 • realizowanych przez wymienione jednostki kontaktów zagranicznych,
 • monitorowanie i koordynacja działań związanych ze współpracą międzynarodową Województwa Opolskiego.
 • opracowywanie projektów dokumentów lub ich modyfikacja, będących podstawą prowadzonej przez województwo współpracy zagranicznej,
 • obsługa merytoryczna i protokolarna wyjazdów zagranicznych Marszałka i oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych,
 • koordynacja działań związanych ze współpracą międzynarodową Województwa Opolskiego,
 • współpraca instytucjonalna pogłębiająca proces integracji Polski z Unią Europejską,
 • realizacja projektów składanych do programów wspólnotowych Unii Europejskiej, których beneficjentem będzie Urząd, w tym przygotowywanie aplikacji,
 • prowadzenie projektów, ich rozliczanie i monitoring,
 • udzielanie pomocy merytorycznej departamentom w zakresie spraw związanych z procesem przygotowywania projektów i aplikowania po środki z programów wspólnotowych Unii Europejskiej,
 • koordynacja współpracy jednostek samorządu terytorialnego w regionie z Biurem Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli, m.in. w zakresie działań promocyjnych,
 • koordynacja wyjazdów pracowników Urzędu do Brukseli oraz udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i organami Unii Europejskiej,
 • inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z promocją gospodarczą, inwestycyjną województwa przy współpracy z departamentami,
 • jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami zajmującymi się profesjonalnie promocją,
 • współpraca z departamentami w zakresie realizacji zadań, programów, konkursów związanych z promocją regionu
 • wykonywanie czynności nadzoru wobec Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego z siedzibą w Brukseli oraz Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w zakresie merytoryczno – finansowym.

Nasze serwisy