Biuro Kontroli i Audytu

Biuro Kontroli i Audytu
ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 561, 54 16 562
e-mail: bka@opolskie.pl

Dyrektor – Audytor wewnętrzny: Adam Kułakowski

Komórki organizacyjne:

  • Zespół Kontroli
  • Zespół Audyt

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 28)

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

  • planowanie roczne, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad działalnością kontrolną wykonywaną przez departamenty w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w zakresie określonym w ustawach, umowach i porozumieniach
  • prowadzenie kontroli w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, w tym wynikających z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i rzetelności gospodarki finansowej oraz na polecenie Marszałka w innych podmiotach, w tym prowadzenie sprawozdawczości
  • przeprowadzanie na zlecenie Zarządu Województwa kontroli w spółkach prowadzących działalność leczniczą, zgodnie z art. 212 k.s.h, w tym w szczególności w zakresie: realizacji zadań określonych w akcie założycielskim lub regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarki finansowej
  • koordynowanie spraw związanych z kontrolami i audytami przeprowadzanymi w Urzędzie przez podmioty zewnętrzne,
    planowanie roczne i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie
  • planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.

Nasze serwisy