Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego (Information Office of Opolskie Region)
Rue du Luxembourg 3, 3rd floor
1000 Brussels, Belgium
tel.: 0032 483 44 05 19
e-mail: t.zalezny@opolskie.pl; a.bereznicka@opolskie.pl

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 30)

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego posiada status zamiejscowej komórki organizacyjnej Urzędu z siedzibą w Brukseli.
Do zadań Biura należy w szczególności:

1. Monitorowanie działań instytucji unijnych w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów województwa opolskiego, w szczególności dotyczących:

  • budżetu UE na lata 2014-2020
  • polityki spójności
  • Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
  • polityki transportowej UE
  • polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii
  • współpracy transgranicznej

2. Reprezentowanie interesów województwa w Brukseli przed instytucjami unijnymi poprzez:

  • lobbing projektów dofinansowanych z programów unijnych złożonych przez regionalne i lokalne władze samorządowe, instytucje i organizacje
  • promowanie gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej atrakcyjności województwa, w tym współorganizowanie imprez promocyjnych
  • wspieranie międzynarodowej współpracy międzyregionalnej, prowadzenie punktu informacyjnego

3.  Organizowanie staży, wizyt studyjnych, spotkań gospodarczych w Brukseli oraz stały nadzór merytoryczny w tym zakresie
4.  Organizowanie i pomoc w wyjazdach Marszałka, Wicemarszałków Członków Zarządu oraz radnych Sejmiku.

Nasze serwisy