Komunikat ws. zmiany zezwolenia komunikacyjnego dla firmy LUZ

Marszałek Województwa Opolskiego działając na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany zezwolenia linii komunikacyjnej Opole – Kluczbork (zmiana dotyczyła zaktualizowania przystanków, zmiany godzin odjazdów oraz dodania nowych kursów) otrzymał postanowienie Starosty Kluczborskiego o odmowie uzgodnienia zmiany ww. zezwolenia. Firmie Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.  przysługiwało prawo wniesienia zażalenia na to postanowienie, z którego Przewoźnik nie skorzystał.

Art. 18 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określa, że wykonywanie przewozów regularnych wymaga zezwolenia wydanego przez marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. Redakcja tego przypisu ma charakter wiążący dla organu wydającego decyzje, który jest obowiązany uwzględnić stanowisko organu uzgadniającego przy rozstrzyganiu wniosku strony.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz potwierdzone informacje zawarte w uzasadnieniu postanowienia Starosty Kluczborskiego, jak i przekazane wyniki kontroli Opolskiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu dot. nieprawidłowości oraz realizowania połączeń przewoźnika KLA LUZ na linii komunikacyjnej Opole – Kluczbork niezgodnie z zatwierdzonym zezwoleniem i rozkładem jazdy, Marszałek Województwa Opolskiego był zobligowany do wydania decyzji o odmowie zmiany ww. zezwolenia.

Odmowa zmiany zezwolenia nie oznacza, iż przewoźnik jest zmuszony do zawieszania wykonywania kursów na danej linii, może i powinien realizować kursy zgodnie z obowiązującym, ostatnim zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Opolskiego rozkładem jazdy.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy