Finał naboru wniosków na operacje typu: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020

Zakończono nabór wniosków o przyznanie pomocy trwający od 4 do 25 kwietnia 2022 r. Limit środków przeznaczony na nabór wynosi 66,5 mln PLN. W ramach naboru do Samorządu Województwa Opolskiego wpłynęło 51 wniosków na łączną kwotę 157,8 mln PLN. Wnioski złożyły 32 gminy oraz 15 przedsiębiorstw, w których udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskowany zakres wsparcia to:

  • budowa lub przebudowa 44,5 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
  • budowa 129,7 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
  • budowa 26 przydomowych oczyszczalni ścieków i 3 dużych oczyszczalni ścieków,
  • przebudowa i wyposażenie 5 ujęć wody,
  • budowa i przebudowa 12 stacji uzdatniania wody,
  • budowa 7 instalacji do osadów ściekowych.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy