Nowa wersja Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Informujemy, że została opublikowana nowa wersja Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (wersja z 23 czerwca br.).

Opublikowany dokument stanowi doprecyzowanie Zasad… z dnia 16 września 2019 r., zmienionych w dniu 15 lutego 2021 r. i ma zastosowanie do umów o dofinansowanie zawartych po dniu 30 września 2019 r.
Przyjęte w ramach PO RYBY 2014 – 2020 Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców... stanowią wymagania dla Beneficjentów, że realizacja poszczególnych zamówień zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców oraz przejrzystość i czynności związane z udzieleniem zamówienia zostały wykonane z zapewnieniem bezstronności i obiektywizmu.

Wprowadzenie zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wraz z taryfikatorem korekt w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, stanowił jeden z kluczowych wymogów wynikających z audytu desygnacyjnego przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.) zmieniono odniesienia w Zasadach… poprzez odwołanie do przepisów o zamówieniach publicznych, zamiast określonych przepisów ustawy lub trybów przeprowadzania zamówień.
Ponadto, w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych doprecyzowano, że warunki dotyczące udzielania zamówień podmiotom powiązanym kapitałowo | i osobowo obowiązują w ramach wszystkich zamówień przeprowadzanych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dotychczasowe zapisy rodziły wątpliwości w przypadku zamówień o wartości od 20 tysięcy do 50 tysięcy złotych netto.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”- nowa wersja 23.06.2021 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy