18 grudnia druga sesja Sejmiku Województwa Opolskiego- expose i budżet na 2019 rok

Sesja rozpoczyna się o godzinie 10.00 w Sali Orła Białego na opolskim Ostrówku. W programie sesji przede wszystkim przemówienie marszałka o zamierzeniach na tę kadencję oraz podjęcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok.

Expose marszałka już w jednym z pierwszych punktów obrad.

Później dyskusja nad budżetem województwa na 2019 rok. Wg planów zarządu województwa dochody województwa w przyszłym roku to ponad 562 miliony złotych, wydatki – ponad 570 milionów złotych, z czego ponad 240 milionów złotych to wydatki inwestycyjne. Więcej szczegółów –na sesji.

Na sesji także m.in. przyjęcie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami województwa opolskiego w latach 2016-2017; zmiana uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dot. likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu; zmiany statutów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu, Ośrodka Leczenia Odwyk. w Woskowicach Małych, SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego;  uchwalenie planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2019 rok i wybór przedstawicieli sejmiku  do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Jednocześnie informujemy, że bezpośrednia transmisja z sesji będzie dostępna pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Program sesji i materiały – poniżej:

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Porządek obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 5. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 6. Expose Marszałka Województwa Opolskiego.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 oraz podjęcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok.
  1) omówienie przez Marszałka Województwa projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok;
  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 oraz opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok;
  3) przedstawienie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok z uwzględnieniem opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych, które nie zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej;
  4) przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 i projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok oraz stanowiska Zarządu Województwa do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu złożonych przez Komisję Finansów i Mienia Województwa;
  5) przedstawienie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok;
  6) dyskusja;
  a) opinie wszystkich komisji,
  b) stanowiska klubów radnych,
  c) pytania.
  7) głosowanie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok oraz wniosków Komisji Finansów i Mienia Województwa, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd w przedstawionej autopoprawce do projektu uchwały budżetowej;
  8) głosowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata  2019-2023,
  b) w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018 – 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2016 – 2017 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/381/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – jednostki budżetowej Województwa Opolskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej przez Przewodniczącego Sejmiku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Opolskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.
 22. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu nt. stanu środowiska w województwie opolskim.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Komunikaty.
 26. Zamknięcie obrad.

Nasze serwisy