XV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 5 lutego  br. odbyło się XV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Pan Sebastian Koćwin – Przewodniczący WRDS. Spoza składu WRDS w Opolu w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Robert Bryk – Dyrektor Oddziału Opolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia; Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego.

Posiedzenie rozpoczęło się przekazaniem przewodniczenia przez przedstawiciela strony związkowej Sebastiana Koćwina Wojewodzie Opolskiemu. W imieniu wojewody przewodnictwo przejęła wicewojewoda Violetta Porowska.

Tematem jakim zaczęła przewodniczenie strona rządowa było przedstawienie mapy potrzeb zdrowotnych Opolszczyzny. Z przedstawionych informacji na przykładach wybranych specjalizacji wynika, że w województwie opolskim notuje się większą liczbę łóżek szpitalnych znacznie przekracza realne potrzeby. Jako jeden z dowodów na istniejącą nadwyżkę miejsc szpitalnych w regionie Pani wicewojewoda podała okres, w którym z powodu braku lekarzy w dwóch szpitalach powiatowych – Kluczborku i Oleśnie – zawieszono działalność oddziałów wewnętrznych, a mimo to w skali regionu wolnych było od 70 do blisko 90 łóżek internistycznych. Podobnie jest na oddziałach chirurgii ogólnej. Według przytoczonych na WRDS danych, w szpitalach regionu jest 486 łóżek tej specjalizacji. Tymczasem rekomendacje wskazują jednoznacznie, że potrzeby województwa powinno zaspokoić od 310 do 330 łóżek. W niektórych oddziałach chirurgii zabiegom poddaje się zaledwie nieco ponad 50 proc. pacjentów. Reszta jest leczona zachowawczo. Zdaniem wicewojewody, rozwiązaniem byłoby scentralizowanie części specjalistycznych usług, dzięki czemu powstałyby silne ośrodki np. chirurgii, dysponujące dobrą kadrą i sprzętem oraz mogące liczyć na finansowanie. Natomiast zwolnione w ten sposób łóżka można by przeznaczyć na leczenie długoterminowe, które staje się coraz częściej koniecznością z powodu postępującego zjawiska starzenia się społeczeństwa.

Pan Wicemarszałek Roman Kolek podkreślił aby szukać rozwiązań innych niż likwidowanie oddziałów szpitalnych. Wskazał na obszary deficytów, uznając, iż bez szybkiego zwiększenia finansowania systemu, całości założeń nie da się zrealizować. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że konieczne jest przekształcanie oddziałów i tworzenie łóżek opieki długoterminowej. Priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej są również między innymi: rozwój bazy klinicznej w regionie, modernizacja i racjonalizacja infrastruktury świadczenia usług medycznych, zwiększenie dostępności do leczenia psychiatrycznego i neurologicznego dzieci jak i zwiększenie dostępności do opieki geriatrycznej, optymalizacja opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki pediatrycznej w województwie.

Nasze serwisy