XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 27 listopada  2017 r. odbyło się XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Pan Sebastian Koćwin – Przewodniczący WRDS. Spoza składu WRDS w Opolu w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Alicja Majewska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Pani Małgorzata Drozdek – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,  Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, Pan Marek Wąsowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Urzędu Wojewódzkiego, Pan Zbigniew Kubalańca – Dyrektor Departamentu Edukacji  i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Pani Wanda Sobiborowicz –  Prezes Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pan Piotr Pakosz – Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

Tematami podjętymi na  trzynastym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu było omówienie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia liczby, siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz omówienie problemów będących konsekwencją wprowadzenia reformy oświaty, w tym danych dotyczących zwolnień nauczycieli w województwie opolskim.

Pani dyrektor Alicja Majewska przedstawiła zakres funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz przewidywane zmiany i wynikające z tych zmian zagrożenia widziane z perspektywy pracowników. Pani Małgorzata Drozdek – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zwróciła się do członków WRDS w Opolu o przyjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody oraz projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia liczby, siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Stanowisko nr 4/2017 zostało przyjęte (strona rządowa wstrzymała się od głosu).

Kolejnym tematem podjętym na posiedzeniu było omówienie problemów będących konsekwencją wprowadzenia reformy oświaty, w tym danych dotyczących zwolnień nauczycieli w województwie opolskim. Z informacji jakie przestawił Kurator wynika, że samorządy są w trakcie przekształcania szkół i nie ma żadnych sygnałów, które sygnalizowałyby o problemach związanych z wdrażaniem reformy. Prezes Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego zwróciła uwagę na fakt, że ilość zwolnień w naszym województwie jest rzeczywiście niewielka.

Nasze serwisy