XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

W dniu 9 października  2017 r. odbyło się XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Pan Sebastian Koćwin – Przewodniczący WRDS. Spoza składu WRDS w Opolu w posiedzeniu uczestniczyli: Arkadiusz Kapuścik- Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, Bożena Kalecińska- Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Anna Dec – z-ca Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Renata Cygan –  z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Sebastian Krajewski –  Wojewódzki Urząd Pracy, Marcin Oleksiuk – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Barbara Kamińska- Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Mieczysław Wojtaszek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Przewodnim tematem posiedzenia były kwestie związane z sytuacją obywateli ukraińskich na Opolszczyźnie w kontekście uwarunkowań  społeczno – gospodarczych w województwie opolskim.

Pani Bożena Kalecińska dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowała, że liczba obcokrajowców na Opolszczyźnie zwiększa się z roku na rok a 90. proc stanowią obywatele Ukrainy. Zapewniła, że każdy cudzoziemiec trafiający do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zostaje przyjęty tego samego dnia i dokładnie poinstruowany o procedurze składania wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Wydawanie zezwoleń o pracę w województwie opolskim trwa do dwóch miesięcy gdzie średnia w innych województwach to kilka miesięcy.

Okręgowy Inspektor Pracy Arkadiusz Kapuścik, przedstawił informacje o nieprawidłowościach jakie występują podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Ubiegłoroczne kontrole PIP wykryły 12 przypadków wykonywania pracy bez zezwolenia, co dotyczyło 56 cudzoziemców. Inspektorzy wśród innych nieprawidłowości wskazywali brak aktualnych badań lekarskich, niepotwierdzanie na piśmie umów o pracę, niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec organu wydającego zezwolenie na pracę. Zaznaczył, ze coraz więcej obywateli z Ukrainy jest świadomych swoich praw pracowniczych i chętniej korzystają z pomocy inspekcji pracy.

Pani Renata Cygan z-ca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu mówiła, że obywatele ukraińscy najczęściej znajdują zatrudnienie w usługach tzw. administracyjnych i wspierających czyli w ochronie, zagospodarowaniu zieleni, sprzątaniu, a także w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. 60 proc. osób pracuje przy pracach prostych, 30 proc. to rzemieślnicy, a tylko 0,3 proc. specjaliści. 75 proc. pracowników to mężczyźni, najczęściej w wieku od 26 do 40 lat.

Strona związkowa WRDS zwracała uwagę na ochronę polskiego rynku pracy. Nie może być tak, że spawaczowi z uprawnieniami oferuje się 2 tysiące złotych. Efekt jest taki, że wybiera on wyjazd na Zachód, gdzie otrzymuje cztery razy tyle, a wolny wakat za wątpliwą stawkę otrzymuje cudzoziemiec. Godne warunki pracy i życia zarówno polskich, jak i ukraińskich pracowników zależą w dużej mierze od uczciwości pracodawców – stwierdzali związkowcy.

Nasze serwisy