Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności

Działanie: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  1. adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do Internetu,
  2. poprawa funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej infrastruktury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem
  3. rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu
  4. remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków
  5. organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
  6. budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury, w szczególnosci przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją
  7. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  8. tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi
  9. promocję obszaru objętego LSROR.
Poziom dofinansowania: pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85% tych kosztów, natomiast wartość limitu dla jednego beneficjenta wynosi 2 000 000 zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć
1 000 000 zł.

Nasze serwisy