VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

W dniu 4 kwietnia  br. odbyło się VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Pan Sebastian Koćwin – Przewodniczący WRDS. 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele stron WRDS oraz zaproszeni goście: Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO – Zbigniew Kubalańca, Wójt Gminy Dąbrowa – Marek Leja, przedstawicielka Burmistrza Grodkowa – Joanna Sobstyl, Burmistrz Namysłowa – Julian Kruszyński, Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego – Piotr Pakosz, Prezes Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Wanda Sobiborowicz.

Na wstępie spotkania Pan Przewodniczący poinformował wszystkich uczestników o pracach Prezydium, które odbyło się w dniu 27 lutego br.

Przewodnim tematem posiedzenia były kwestie związane z reformą oświatową, jako pierwszy zabrał głos opolski kurator oświaty Michał Siek, który poinformował, że wszystkie gminy w województwie podjęły uchwały o dostosowaniu sieci szkół do warunków reformy oświaty. Poinformował również o cyklu spotkań informacyjnych z samorządami gminnymi i powiatowymi, nauczycielami, rodzicami i dyrektorami szkół.  Zapewniał, że nauczycielom  nie grożą zwolnienia z pracy, pracuje resortowy zespół ds. statusu nauczycieli, który opracowuje kwestie wynagrodzeń, obowiązkowego wymiaru godzin logopedów, pedagogów, psychologów, wieku emerytalnego, urlopów dla podratowania zdrowia.

Następnie głos zabrał dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Zbigniew Kubalańca, który w oparciu o informacje nadesłane z gmin oceniał skutki reformy.  Poinformował, że z przesłanych informacji wynika, iż w pierwszym roku reformy pracę może stracić 50 nauczycieli ale rok 2019 będzie najtrudniejszy z uwagi na wygaszenie działalności gimnazjów. Poinformował również, że najprawdopodobniej w mniejszych obiektach szkolnych będzie potrzeba wprowadzenia drugiej zmiany nauczania.

Kolejnym samorządowcami, którzy zabrali głos byli wójt Dąbrowy Marek Leja, burmistrz Namysłowa, Julian Kruszyński oraz przedstawicielka Grodkowa, podzielili niepokoje związane z wprowadzeniem reformy oraz szczegółowo zaprezentowali sytuację w swoich gminach.  Mówili o obawach związanych z nową organizacją pracy, o konieczności podejmowania przez nauczycieli pracy w kilku szkołach, kosztach związanych z transportem dzieci, adaptacją pomieszczeń, zakupem sprzętu, doposażeniem specjalistycznych pracowni, kosztami wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty NSZZ „Solidarność” Piotr Pakosz, apelował aby poczekać jak rozwinie się sytuacja po wprowadzeniu reformy, aby dać szansę rządowi na wprowadzenie zmian. Natomiast  szefowa Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Wanda Sobiborowicz, twierdziła, że zmiany w oświacie są potrzebne ale trzeba do nich podejść ze spokojem i powoli a z informacji przedstawionych przez samorządy wynika, że reforma nie jest przygotowana dobrze. Pani Wicewojewoda opolska, Violetta Porowska, poinformowała, że głównym postulatem Prawa i Sprawiedliwości była likwidacja gimnazjów. Dzieci w szkołach ubywało ze względu na niż demograficzny a nie ze względu na reformę. Bożena Borys, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady OPZZ poinformowała, że ludzi przeraża tempo, w jakim reforma jest wprowadzana, że trzeba więcej czasu na oswojenie się, na przekonanie do niej i przygotowanie.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu poświęcone będzie ochronie zdrowia i sieci szpitali.

 

Nasze serwisy