VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 23 stycznia  br. odbyło się VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Marszałek Andrzej Buła – Przewodniczący WRDS.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele stron WRDS, zaproszeni goście: Piotr Łaba – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu, Wanda Sobiborowicz – przewodnicząca opolskiego okręgu ZNP, Maciej Filipowicz – przedstawiciel Opolskiego Rynku Pracy WUP oraz Krzysztof Grzęda – z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy.

Na wstępie spotkania Przewodniczący poinformował wszystkich uczestników o pracach Prezydium, które odbyło się w dniu 11 stycznia br.

Przewodnim tematem posiedzenia były kwestie związane z reformą oświatową, jako pierwszy zabrał głos Piotr Łaba przedstawiciel kuratorium oświaty, który zaprezentował założenia reformy. Poinformował również o cyklu spotkań informacyjnych z samorządami gminnymi i powiatowymi, nauczycielami, rodzicami
i dyrektorami szkół.  Zapewniał, że nauczycielom  nie grożą zwolnienia z pracy gdyż przewiduje się, że klas VII i VIII będzie więcej niż klas gimnazjalnych. Z powyższymi informacjami nie zgodziła się Wanda Sobiborowicz, która poinformowała, że zwolnienia dotkną również pracowników administracji w szkołach. Członkowie WRDS ustalili, że do tematu reformy oświatowej powrócą na najbliższym posiedzeniu gdyż wiele gmin zainwestowało duże pieniądze na budowę i wyposażenie gimnazjów a niektóre z nich pozostaną z długiem na wiele lat.

Kolejnym tematem był temat rzemiosła w kształceniu zawodowym w kontekście reformy edukacji. Prezentację przedstawiła dr Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu. Ostatnia prezentacja związana była z analizą rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na pracowników, którą przedstawił dr Maciej Filipowicz z Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP. Zaprezentował wyniki badań, które pokazują, że występuje duże zapotrzebowanie na pracę a jednocześnie Pracodawcy sygnalizują małe zainteresowanie podjęciem pracy i brak wykwalifikowanej kadry.

VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Ostatnim punktem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu był wybór przewodniczącego na najbliższy rok.  Zgodnie z ustaleniami przewodniczenie w 2017 roku przypada stronie pracowniczej. Na nowego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu członkowie w głosowaniu jawnym wybrali Sebastiana Koćwina, przewodniczącego wojewódzkich struktur OPZZ.

W związku z ww. wyborem podjęto uchwałę nr 8/2017 w sprawie ukonstytuowania się prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.

Nasze serwisy