V posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 15 września  br. odbyło się V posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Marszałek Andrzej Buła – Przewodniczący WRDS. 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele stron WRDS oraz zaproszeni goście: Posłowie Katarzyna Czochara, Witold Zembaczyński, Ryszard Wilczyński, Senator Piotr Wach, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wacław Bortnik, przedstawiciele Związku Zawodowego Celnicy Pl – St. Aspirant S. C. Robert Schneider, Edyta Dziura, Adam Bigas, Wojciech Malik, Ewa Brykalska – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu, Elżbieta Magera – członek Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Opolskiego w Opolu, Krzysztof Niemczyk / Zastępca Przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu, Urszula Modrak – członkini NSZZ Pracowników Służby Sanitarno – Epidemiologicznej Województwa Opolskiego w Opolu.

Na wstępie spotkania zatwierdzono protokół z IV posiedzenia WRDS z dnia 13 czerwca br.
Pan Przewodniczący przekazał informacje dotyczące projektu ustawy zmieniającego ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 27 lipca 2016 r., skutkującego odebraniem marszałkom województw kompetencji w zakresie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i przekazaniem ich do wojewodów.

Pan przewodniczący przedstawił opinie  partnerów społecznych z których  wynika, że pozytywnie oceniają oni działania marszałka w zakresie obsługi rady. Praca WRDS sprzyja rozwojowi dialogu społecznego w województwie opolskim. Przekazał również stanowisko  Zarządu  Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., które stoi on na stanowisku, że ocenę funkcjonowania instytucji dialogu – zgodnie z art. 87 ustawy – będzie można przeprowadzić po upływie 24 miesięcy, a proponowane zmiany w nowelizacji nie rozwiążą niedoborów finansowych. Wicewojewoda Violetta Porowska, jako przedstawicielka strony rządowej, oceniła, pozytywnie współpracę, natomiast poinformowała, iż w innych województwach rady napotykają wiele problemów, związanych głównie ze sferą finansową. Zadeklarowała więc otwartość na propozycje nowelizacji ustawy.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez  ZZ Celnicy Pl Izby Celnej w Opolu informacji w sprawie utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej i likwidacji Służby Celnej jako odrębnej służby fiskalnej. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego postanowiła nie przyjmować stanowiska w w/w temacie gdyż dyskusje nad zmianami prowadzone są na poziomie centralnym.

Następnym tematem poruszonym na posiedzeniu WRDS było ponowne zapoznanie się z informacjami na temat założeń reformy systemu bezpieczeństwa żywności. Przedstawiciele związków zawodowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przedstawili swoje obawy na temat przyszłych zmian. Swoje zdanie przedstawił również Pan Wacław Bortnik – Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

W obu przypadkach Rada nie zajęła jednoznacznego stanowiska. Przeważały opinie, że gdyby miało ono zostać przyjęte, to powinno się koncentrować wokół wątpliwości i obaw związanych z gwarancjami pracowniczymi, nie zaś na potępianiu samej idei proponowanych zmian.

 

 

 

Marszałek Andrzej Buła zaproponował, by przedstawiciele związków zawodowych Sanepidu zredagowali swoje obawy i pytania, zostaną one obiegiem rozesłane do członków Rady Dialogu i pomogą w wypracowaniu stanowiska.

Nasze serwisy