Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Ogólne informacje

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe to koordynowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej (COBORU) doświadczenia odmianowe i odmianowo-agrotechniczne prowadzone na bazie stacji doświadczalnych oceny odmian, jednostek hodowli roślin, punktów doświadczalnych ośrodków doradztwa rolniczego, uczelni wyższych i innych podmiotów. Program realizowany jest w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń  w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju. Badania odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym realizowane w ramach PDO są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej i mają na celu opracowanie listy odmian zalecanych do upraw na obszarze województwa w bieżącym sezonie wegetacyjnym. Wszystkie odmiany wpisane są do Krajowego Rejestru odmian lub znajdują się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) opracowanym przez Komisję Europejską na bazie krajowych rejestrów państw członkowskich.

Realizacja doświadczeń PDO w województwie opolskim

Program PDO koordynowany jest przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach i realizowany jest w 4 jednostkach na terenie województwa opolskiego.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach
Głubczyce; ul. Kolejowa 5; 48-100 Głubczyce
tel.: 77 485 26 94; e-mail: sdoo@glubczyce.coboru.gov.pl

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Oddział Zamiejscowy Bąków
Bąków; 46-233 Bąków
tel.: 77 413 17 92; e-mail: bakow@hrsmolice.pl

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Łosiów; ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
tel.: 77 412 52 97: e-mail: oodr@oodr.pl

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR
Oddział Stare Olesno
Stare Olesno; 46-300 Olesno
tel.: 34 358 22 01; e-mail: zamarte@interia.pl

Lokalizacja punktów, w których prowadzone są doświadczenia odzwierciedla przekrój warunków glebowych i klimatycznych województwa opolskiego, a uzyskane co roku wyniki oraz przygotowana na ich podstawie rekomendacja odmian stanowi pomoc przy wyborze odmian dla producentów rolnych z terenu całego województwa.

Kluczowe gatunki roślin uprawnych badane w województwie opolskim

W ramach Programu PDO prowadzone są doświadczenia dla najważniejszych gatunków roślin uprawnych tj:

 • pszenica ozima,
 • pszenica jara,
 • jęczmień ozimy,
 • jęczmień jary,
 • żyto ozime,
 • pszenżyto ozime,
 • owies,
 • rzepak ozimy,
 • ziemniaki,
 • soja,
 • groch siewny,
 • bobik.

Program PDO w województwie opolskim oraz Wojewódzki Zespół PDO (WZ PDO)

Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego jest realizowany w województwie opolskim od 2002 r. i od początku jest współfinansowany i koordynowany przez Samorząd Województwa. W ramach programu PDO współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa w województwie opolskim tj. samorząd województwa, izba rolnicza, administracja rządowa, służby doradcze, inspekcja nasienna, firmy hodowlano-nasienne, producenci rolni, jednostki naukowe, związki plantatorów oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa.

Na poziomie województw funkcjonują Zespoły Wojewódzkie PDO (WZ PDO), natomiast podmiotem koordynującym jest Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach, jako Oddział Terenowy COBORU. W skład WZ PDO wchodzi obecnie 41 członków, którzy podczas corocznych posiedzeń (zimowego i letniego) wspólnie opracowują plan i zakres badań w województwie, ustalają liczbę doświadczeń, ilość odmian, zasady upowszechniania informacji o wynikach badań i doświadczeń PDO oraz ustalają Listę Odmian Zalecanych do uprawy w województwie opolskim.

Lista Odmian Zalecanych pomocna w wyborze odmiany do siewu

Różnorodność odmian gatunków roślin uprawnych na rynku jest ogromna, dlatego tak trudno wybrać tę odpowiednią, która będzie odporna na wyleganie, patogeny, a w przypadku ozimin na sile mrozy  oraz wyda wysoki plon nasion. Ta ostatnia cecha jest ciągle najważniejszym argument przy wyborze odmiany do siewu. Wybór odmiany nie może być przypadkowy, dlatego wcześniej każdy producent rolny powinien szczegółowo zapoznać się z aktualnymi wynikami badań i doświadczeń. Pomocne mogą okazać się Listy odmian zalecanych (LOZ), które co roku są aktualizowane i tworzone przez WZ PDO na podstawie wyników doświadczeń, które nie tylko służą ogólnej informacji o odmianach, ale także pozwalają wyodrębnić te, których uprawa dobrze sprawdza się na terenie województwa.

W ramach Programu prowadzone są doświadczenia odmianowe i odmianowo-agrotechniczne dla podstawowych gatunków roślin uprawnych, w oparciu o które powstaje Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa opolskiego. Dotychczasowe wyniki badań, wykazały dużą przydatność odmian rekomendowanych do uprawy w warunkach naszego województwa. Sprawdzone odmiany dają większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian oraz eliminuje ryzyko niepewnych upraw i gwarantuje wysoki efekt plonotwórczy.

Lista odmian zalecanych do upraw w woj. opolskim na 2022 rok

Nasze serwisy