Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2002 (archiwalny)

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjęty uchwałą nr XLIX/357/2002 z dnia 24 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 112, poz. 1448) stanowił podstawowy dokument określający zasady organizacji struktury przestrzennej województwa oraz zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego w przekroju podstawowych komponentów przestrzeni, w tym:

  • podstawowych elementów sieci osadniczej,
  • rozmieszczenia infrastruktury społecznej, technicznej i innej o znaczeniu ponadlokalnym,
  • wymagań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury, z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument kreowania rozwoju przestrzennego województwa oraz koordynowania planowania zagospodarowania na poziomie regionalnym ustalał kierunki transformacji podstawowych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, uwzględniając zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania zawarte w: “Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” oraz cele i kierunki rozwoju regionu zawarte w “Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015”.

Plan został zmieniony uchwałą nr XLIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Pliki do pobrania:

(PDF, 4985.5 kB)

Nasze serwisy