Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

Osobami pracującymi w komórce, odpowiedzialnymi za współpracę Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi województwa opolskiego są:

Izabela Podobińska – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych: tel. 77 54 16 593,
Milena Englot – Brzozowska – specjalista w komórce Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, tel. 77 54 16 417

Monika Jodko – inspektor w komórce Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych tel. 77 54 16 417

Zakres działania:
• realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
• sporządzanie projektów uchwał Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa,
• sporządzanie projektu programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi we współpracy z departamentami UMWO,
• współpraca z departamentami przy realizacji programu,
• sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań określonych ww. ustawie na rzecz Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
• kontrola organizacji pożytku publicznego zleconych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
• prowadzenie spraw związanych ze współpracą samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji,
• prowadzenie wykazów organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego oraz współpracujących z samorządem województwa,
• koordynowanie i nadzorowanie organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego,
• organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego,
• opiniowanie wniosków wpływających od organizacji pozarządowych dotyczących szeroko rozumianej współpracy z samorządem województwa, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz priorytety samorządu województwa w tym zakresie,
• prowadzenie biblioteczki dla organizacji pozarządowych,
• gromadzenie wydawnictw i informacji związanych z organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza dotyczących współpracy administracji publicznej z tymi organizacjami, • prowadzenie strony internetowej dotyczącej organizacji pozarządowych.

Nasze serwisy