III posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Komunikat z III posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

W dniu 18 kwietnia br. odbyło się III posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Marszałek Andrzej Buła – Przewodniczący WRDS. W obradach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stron WRDS, oraz zaproszeni goście; Pan Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu; Pan Stefan Dzienniak – Prezes Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej, Pan Zbigniew Lipczak – doradca prawny Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej, Pan Józef Bukowiński – Dyrektor ds. Socjalnych i Dialogu Społecznego Arcelor Mittal Poland S.A. oddział w Zdzieszowicach oraz przedstawiciele związków zawodowych zakładów hutniczych w województwie opolskim.
Na wstępie spotkania zatwierdzono protokół z II posiedzenia WRDS z dnia 22 lutego br. Pan Przewodniczący poinformował wszystkich uczestników o pracach Prezydium które odbyło się w dniu 6 kwietnia br. oraz w dniu 18 kwietnia przed posiedzeniem plenarnym WRDS, na którym uzgodniono kandydatów na przewodniczących poszczególnych zespołów roboczych, którzy zgodnie z ustaleniami są członkami WRDS w Opolu.

• Zespół do spraw polityki zdrowotnej i społecznej – Pani Krystyna Ciemniak
• Zespół do spraw edukacji, prawa i rynku pracy – Pan Jerzy Naszkiewicz
• Zespół do spraw polityki regionalnej i gospodarki – Adam Żurek
• Zespół do spraw infrastruktury transportowej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska – Józef Swaczyna

Zakres prac i zadań oraz zasady organizacji poszczególnych zespołów przyjęto jednogłośnie uchwałą nr 5/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.

Kolejnym punktem przedstawionym przez Przewodniczącego było wytypowanie dwóch kandydatów – przedstawicieli WRDS – na członków Rady Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. Jako pierwszą kandydaturę pan Przewodniczący Andrzej Buła zaproponował Panią Grażynę Dębicką – Ozorkiewicz, z uwagi na pełnienie tej funkcji w obecnej kadencji. Ustalono, że drugą kandydaturę zaproponuje strona związkowa.

Po w/w ustaleniach pan Przewodniczący oddał głos panu Prezesowi Dzienniakowi, który przedstawił prezentację dotyczącą zagrożeń dla hutnictwa w Polsce i Unii Europejskiej. Pan Józef Bukowiński Dyrektor z firmy Arcelor Mittal Poland S.A. o/Zdzieszowice nakreślił w krótkiej prezentacji sytuację firmy, która zatrudnia w swych zakładach 1400 osób i rocznie produkuje 4 mln ton wyrobów. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przez aklamację – co zaproponował prowadzący obrady – przyjęła stanowisko w sprawie funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.

Następnie Pan Dyrektor Suski omówił Regionalny plan działania na rzecz zatrudnienia w województwie opolskim – który został przekierowany przez Przewodniczącego do zaopiniowania zespołowi ds. edukacji, prawa i rynku pracy – oraz poinformował m.in. iż przewidziano w tym roku na różne formy aktywności bezrobotnych i pracujących 93 mln złotych z Krajowego Funduszu Pracy, 17 mln złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER oraz 23 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Kolejnym tematem przekazanym do prac zespołowi ds. edukacji, prawa i rynku pracy było pismo Opolskiego Komitetu Protestacyjnego Muzeów i Innych Instytucji Kultury.

Uczestnicy posiedzenia Prezydium zapoznali się ze stanowiskiem Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie granic administracyjnych Miasta Opola kosztem integralności gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa. Ustalono, że stanowisko to zostanie przekazane do prac zespołu ds. infrastruktury transportowej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie na posiedzenia. Na tym obrady zakończono.

 

Nasze serwisy