II posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Komunikat z II posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.

W dniu 22 lutego br. odbyło się II posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Marszałek Andrzej Buła – Przewodniczący WRDS. W obradach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stron WRDS. Na wstępie spotkania zatwierdzono protokół z I posiedzenia WRDS z dnia 11 stycznia br. Pan Przewodniczący poinformował wszystkich uczestników o pracach Prezydium które odbyło się w dniu 11 lutego br. Członkowie WRDS omówili uwagi do regulaminu i jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie, następnie podjęto uchwałę w sprawie kolejności przewodniczenia WRDS w Opolu przez poszczególne strony (kolejno: strona samorządowa, strona pracowników, strona rządowa i strona pracodawców).

Kolejnym punktem obrad było zaprezentowanie propozycji utworzenia czterech zespołów problemowych.

Przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali, by funkcjonowały zespoły:
– ds. bezpieczeństwa społecznego i prawa pracy,
– ds. nauki, oświaty i postępu technicznego,
– ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej,
– ds. przemysłu, polityki gospodarczej i rynku pracy.

Propozycje strony samorządowej – jak mówił Marszałek Andrzej Buła – są zbieżne. Chciałaby ona, by powstały zespoły:
– ds. polityki zdrowotnej i społecznej,
– ds. edukacji i rynku pracy,
– ds. polityki regionalnej i rozwoju gospodarczego
– ds. infrastruktury transportowej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Konkretne ustalenia co do nazw zespołów, składu i zakresu ich funkcjonowania wiceprzewodniczący mają przedstawić na kolejnym posiedzeniu Prezydium po szczegółowym omówieniu z przedstawicielami swoich środowisk. Pan Marszałek Andrzej Buła zaproponował by każda ze stron przewodniczyła wybranemu zespołowi.

Strona związkowa zaproponowała również aby tematami , które należy poruszyć na posiedzeniach WRDS były:
1. Aktualny stan kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy w województwie opolskim
2. Problemy wynikające z likwidacji wydziałów pracy w sądach rejonowych oraz podjęcie działań w celu przywrócenia poprzedniego stanu prawnego w tym zakresie
3. Problemy funkcjonowania hutnictwa stali oraz podjęcie niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego

Ustalono, że dwa najbliższe posiedzenia WRDS odbędą się 18 kwietnia i 13 czerwca br.

Nasze serwisy