Forum Młodzieży Województwa Opolskiego „Młodzieżowe Opolskie”

Marszałek Województwa Opolskiego powołał Forum Młodzieży Województwa Opolskiego „Młodzieżowe Opolskie”.

 Zadania, jakie stoją przed Forum to przede wszystkim:

– opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa Opolskiego;

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania młodzieży;

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży;

– wyrażanie opinii dotyczących narzędzi polityki młodzieżowej Województwa Opolskiego;

– wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz młodzieży;

– rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

– powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

Skład Forum Młodzieży Województwa Opolskiego

Program inauguracyjnego spotkania Forum Młodzieży

Zgoda rodzica na samodzielny przyjazd

Nasze serwisy