SZKOLENIA dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenia tematyczne w zakresie:

1. Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych z EFRR: https://rpo.opolskie.pl/?p=31452
2. Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych z EFS: https://rpo.opolskie.pl/?p=31463
3. Trwałość projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020: https://rpo.opolskie.pl/?p=31467

4. Archiwizacja i kontrola dokumentacji projektowej: https://rpo.opolskie.pl/?p=31473

 

Zapisy na poszczególne szkolenia na formularzach dostępnych pod ww. adresami.

Szczegóły i dodatkowe informacje: a.swiatly@opolskie.pl, 77 54 16 279

 

Nasze serwisy