Status i lokalizacja biura

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji
Große Bleiche 60-62, D- 55116 Mainz

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zostało utworzone na bazie współpracy regionalnej pomiędzy województwem opolskim oraz niemieckim krajem związkowym Nadrenią-Palatynatem trwającej od 2001 roku. Działalność swą Biuro rozpoczęło we wrześniu 2006 roku.

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, posiada zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego status zamiejscowej komórki organizacyjnej funkcjonującej w ramach Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Nadzór i opieka merytoryczno-finansowa nad Biurem została powierzona Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Agnieszce Okupniak.

Siedziba biura znajduje się w centrum miasta Moguncji, stolicy Nadrenii-Palatynatu w tzw. dzielnicy rządowej. W bezpośrednim sąsiedztwie przedstawicielstwa województwa znajduje się Landtag, Kancelaria Premiera oraz wszystkie ministerstwa Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu.

Nasze serwisy