Przesłanki opracowania Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r.

Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do procesu przygotowania nowego regionalnego dokumentu strategicznego mając na względzie liczne przesłanki, do których zaliczyć należy przede wszystkim nowe uwarunkowania rozwojowe województwa, fundamentalne zmiany w sposobie prowadzenia polityki rozwoju zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, a także tzw. uwarunkowania formalno-prawne wynikające ze zmian związanych z obowiązującym porządkiem instytucjonalnym i prawnym. Uruchomienie procesu opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. zostało poprzedzone:

 • przygotowaniem Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. Diagnoza strategiczna (luty 2011 r.),
 • analizą wniosków wynikających z Raportu z Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego za okres 2004-2007,
 • zapoznaniem się z rozwiązaniami proponowanymi przez MRR w dwóch dokumentach:
  • przewodniku do aktualizacji strategii rozwoju województw z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych,
  • wytycznych do opracowania strategii rozwoju wskazanych w Planie uporządkowania strategii rozwoju,
 • analizą założeń nowej koncepcji polityki regionalnej oraz nadrzędnych unijnych i krajowych dokumentów strategicznych,
 • analizą zmian, jakie zaszły w otoczeniu prawnym, tj.:
  • w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
  • w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Nasze serwisy