Procedura dotowania organizacji pozarządowych – regulamin organizacji otwartych konkursów ofert

 

Zarządzenie nr 23/2019 Marszałka Województwa Opolskiego z  dnia 28 lutego 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn.zm.),

 

zarządzam co następuje:

 § 1

            Przyjmuje się Regulamin organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 114/2015 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego z późniejszymi zmianami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, przeprowadzającym otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez uprawnione Podmioty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 02 marca 2019 r.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz kontrola realizacji tych zadań

Nasze serwisy