Ocena oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Konieczność opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. wynika z zapisów art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), który ustala rodzaje dokumentów, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Prognoza wpływu na środowisko jest podstawowym narzędziem weryfikacji zamierzeń administracji rządowej i samorządowej pod kątem spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju, a jej zadaniem jest określenie obiektywnych przesłanek dla podejmowania świadomych decyzji rozwojowych przez decydentów.

Celem prognozy jest określenie skutków dla środowiska wynikających z realizacji ustaleń SRWO, działań zapobiegawczych, korygujących lub ograniczających oraz wskazanie działań alternatywnych dla przyjętych w dokumencie, w tym rekomendacji do zmiany proponowanych wizji, wyzwań i celów rozwoju.

Nasze serwisy