Nabór personelu do projektu

Nabór personelu do projektu

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskimpod” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ogłasza nabór na personel do obsługi projektu systemowego, ponadnarodowego

pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim w ramach
Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Czas realizacji zlecenia: lipiec 2015 r.- 30 listopada 2015 r.
Liczba godzin do zrealizowania– 230 godz.

I. Wymagania niezbędne do realizacji zlecenia:

 1. Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe o profilu: nauki ekonomiczne, w tym zarządzanie i marketing; prawo, administracja; nauki: społeczne, humanistyczne, informatyka, potwierdzone dyplomem;
 2. Staż pracy: min. 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu, wdrażaniu i monitorowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 3. Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, generatora wniosków aplikacyjnych, generatora wniosków płatniczych;
 4. Znajomość dokumentów programowych w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych;
 6. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Zakres wykonywanych zadań:

 • zapoznanie się z dokumentacją projektową projektu pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim;
 • bieżąca współpraca z Partnerami projektu (Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim oraz Uniwersytetem w Mannheim) oraz doradztwo merytoryczne w zakresie finansowym rozliczenia projektu;
 • bieżąca współpraca z personelem projektu ze strony Lidera (Samorządu Województwa Opolskiego);
 • współpraca z Departamentem Finansów oraz z Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie rozliczeń finansowych projektu;
 • prowadzenie niezbędnej korespondencji z Partnerami projektu związanej z rozliczeniem finansowym projektu;
 • weryfikacja wszelkiej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność wydatków zgodnie z wytycznymi Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trzech Partnerów projektu (Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet w Mannheim) oraz Lidera projektu (Samorząd Województwa Opolskiego);
 • weryfikacja i zatwierdzanie comiesięcznych Zestawień wydatków oraz wyciągów bankowych przedłożonych przez Parterów projektu (Politechnikę Opolską, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet w Mannheim);
 • weryfikacja poprawności księgowań dokumentów finansowych oraz poprawności sporządzonych opisów załączonych do dokumentów finansowych przedłożonych przez Partnerów projektu oraz Lidera projektu;
 • sporządzanie comiesięcznych zestawień wydatków Lidera projektu;
 • sporządzanie wniosków o płatność w generatorze aplikacyjnym oraz ewentualnych korekt lub wyjaśnień do Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim;
 • sporządzanie dyspozycji przelewu środków na wyodrębnione w ramach projektu konta bankowe Partnerów projektu;
 • staranność oraz sumienność w wykonywaniu powietrznych czynności;
 • monitorowanie poprawności rozliczenia projektu;
 • przekazywanie zakresu wykonywanych czynności w ramach danego miesiąca;

III. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
  4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
  5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
  6. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. Formularz zgłoszeniowy.

 

Kandydat musi spełniać niezbędne wymagania określone w punkcie I. Osoba nie spełniająca niezbędnych wymagań nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Kryterium wyboru: cena za 1 godzinę.

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania: do dnia 16 lipca 2015 r. do godz. 15:30 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Dokumenty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Opole ul. Piastowska 12, pokój nr 208 (II piętro) w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na personel do obsługi projektu systemowego projektu systemowego, ponadnarodowego pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Podstawowe informacje o projekcie

Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim jest projektem systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego (Lider projektu) w partnerstwie z: Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Mannheim (Partnerzy projektu).

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki

i przedsiębiorstw, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt został przewidziany do realizacji w okresie od stycznia 2014r. do listopada 2015r.

Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.

Wypracowany w ramach projektu model transferu wiedzy i technologii dla województwa opolskiego zastosowany na szeroką skalę również po jego zakończeniu przyczyni się do budowy w regionie warunków sprzyjających współpracy nauki z biznesem. W konsekwencji powyższe będzie sprzyjało zwiększeniu potencjału innowacyjnego województwa opolskiego.

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:

 1. w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach zadania za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
 2. w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne specjalizacje inteligentne (w ramach zadania, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorstwami zrekrutowanymi do projektu zaowocuje wypracowaniem dla nich konkretnych propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych.


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ogłasza nabór na personel do obsługi projektu systemowego, ponadnarodowego

pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim ramach
Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Czas realizacji zlecenia: lipiec 2014 r.- czerwiec 2015 r.,
Liczba godzin do zrealizowania: 660 godz.

I. Wymagania niezbędne do realizacji zlecenia:

 1. Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe o profilu: nauki ekonomiczne, w tym zarządzanie i marketing; prawo, administracja; nauki: społeczne, humanistyczne, informatyka, potwierdzone dyplomem;
 2. Staż pracy: min. 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu, wdrażaniu i monitorowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 3. Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, generatora wniosków aplikacyjnych, generatora wniosków płatniczych;
 4. Znajomość dokumentów programowych w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych;
 6. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Zakres wykonywanych zadań:

 • zapoznanie się z dokumentacją projektową projektu pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim;
 • bieżąca współpraca z Partnerami projektu (Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim oraz Uniwersytetem Mannheim) oraz doradztwo merytoryczne w zakresie finansowym rozliczenia projektu;
 • bieżąca współpraca z personelem projektu ze strony Lidera (Samorządu Województwa Opolskiego);
 • współpraca z Departamentem Finansów oraz z Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie rozliczeń finansowych projektu;
 • prowadzenie niezbędnej korespondencji z Partnerami projektu związanej z rozliczeniem finansowym projektu;
 • weryfikacja wszelkiej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność wydatków zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trzech Partnerów projektu (Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Mannheim) oraz Lidera projektu (Samorząd Województwa Opolskiego);
 • weryfikacja i zatwierdzanie comiesięcznych Zestawień wydatków oraz wyciągów bankowych przedłożonych przez Parterów projektu (Politechnikę Opolską, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet w Mannheim);
 • weryfikacja poprawności księgowań dokumentów finansowych oraz poprawności
 • sporządzonych opisów załączonych do dokumentów finansowych przedłożonych przez Partnerów projektu oraz Lidera projektu;
 • sporządzanie comiesięcznych zestawień wydatków Lidera projektu;
 • sporządzanie wniosków o płatność w generatorze aplikacyjnym oraz ewentualnych korekt lub wyjaśnień do Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim;
 • sporządzanie dyspozycji przelewu środków na wyodrębnione w ramach projektu konta bankowe Partnerów projektu;
 • staranność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych czynności;
 • monitorowanie poprawności rozliczenia projektu;
 • przekazywanie zakresu wykonywanych czynności w ramach danego miesiąca.

III. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
  4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
  5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
  6. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. Formularz zgłoszeniowy.

 

Wymagane dokumenty z punktu 5, 6, 7 dostępne są na stronie projektu: www.etw.opolskie.pl

Kandydat musi spełniać niezbędne wymagania określone w punkcie I. Osoba nie spełniająca niezbędnych wymagań nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Kryterium wyboru: cena za 1 godzinę.

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania: do dnia 09 lipca 2014 r. do godz. 15:30 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Dokumenty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Opole ul. Piastowska 12, pokój nr 12. w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na personel do obsługi projektu systemowego projektu systemowego, ponadnarodowego pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o naborze personelu zostało także zamieszczone na stronie projektu:
www.etw.opolskie.pl

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Pliki do pobrania:

(PDF, 269.22 kB)

(PDF, 261.79 kB)

(PDF, 260.77 kB)

Nasze serwisy