Organizacje pozarządowe: Ogłoszenia

Herb Województwa Opolskiego

Zgodnie z art. 23 ust 4, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Herb Województwa Opolskiego
Barwy Wolontariatu 2016

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zapraszają do udziału w konkursie Barwy Wolontariatu 2016 adresowanym

Herb Województwa Opolskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa

Herb Województwa Opolskiego

Godz. 23:59 31 grudnia 2016 roku – to ostatni moment na przesyłanie wniosków o granty. Gdy wybije północ Kulczyk Foundation

Herb Województwa Opolskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały