Bogata sesja sejmiku województwa

Jeszcze w formule on-line, ale za to dyskutując na wiele ważnych tematów, spotkali się w maju na sesji sejmiku radni województwa opolskiego. Tematyka dotyczyła m.in. ochrony zdrowia, kultury, współpracy z sektorem pozarządowym.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów

Radni zapoznali się z uwarunkowaniami realizacji Regionalnego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Został on przyjęty przez zarząd województwa 20 grudnia 2019 r., jednak jego realizacja została mocno uwarunkowana pandemią COVID-19. Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura podkreślała, że dziś mamy do czynienia z poważnym kryzysem w ochronie zdrowia, a w sferze ochrony zdrowia psychicznego z dużym niedofinansowaniem świadczeń. – Zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi jest bardzo ważne i trudne, jesteśmy w sytuacji reformy ochrony zdrowia psychicznego, stąd ważne są uwarunkowania, jakie towarzyszą realizacji naszego programu regionalnego – mówiła.

Kluczową dla ochrony zdrowia psychicznego w regionie jest sytuacja w lecznictwie psychiatrycznym.  Opieka psychiatryczna w województwie opolskim, podobnie jak w całej Polsce, znajduje się również w sytuacji poważnego kryzysu kadrowego. – Ważne jednak jest to, żeby przy tych wszystkich uwarunkowaniach zadbać o bezpieczeństwo pacjentów i nie zostawiać ich samym sobie. – podkreślała wicemarszałek Donath-Kasiura.

W rekomendacjach dla realizacji programu Jacek Ruszczewski, pełnomocnik zarządu ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, zwracał uwagę na konieczność racjonalnego dostosowywania wojewódzkich podmiotów ochrony zdrowia psychicznego do zasobów kadrowych, do kierunków reformy psychiatrii dorosłych i psychiatrii dzieci i młodzieży oraz do sytuacji finansowej. Konieczne jest inspirowanie działań, zmierzających do bezpiecznego dla pacjentów zmniejszania norm zatrudnienia lekarzy psychiatrów w podmiotach psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Ważne jest także wspieranie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące zawody medyczne w podmiotach psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Przewodniczący komisji zdrowia dr Norbert Krajczy apelował, żeby tym trudnym i obecnie praktycznie nierozwiązywalnym problemem zająć się na sesji raz jeszcze, tym razem z udziałem m.in. specjalistów i przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Radni dyskutowali także o konieczności podjęcia w najbliższej przyszłości wspólnego stanowiska radnych w tej sprawie, które powinno być skierowane do władz centralnych.

 Z organizacjami pozarządowymi coraz dynamiczniej

– Pięcioletni program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi pokazuje, jak dynamicznie zmieniają się organizacje w regionie i jak my, jako samorząd, potrafimy odpowiadać na ich potrzeby – mówił wicemarszałek Zbigniew Kubalańca przed prezentacją sprawozdania programu podczas sesji.

Zgodnie z programem na lata 2015-2020 Samorząd Województwa Opolskiego zobowiązał się przeznaczać na jego realizację co najmniej 2 miliony zł w każdym roku. Po podliczeniu wszystkich wydatków okazuje się jednak, że w rzeczywistości kilkukrotnie przekraczają one to minimum – w latach 2015-2020 samorząd województwa przekazał na realizację programu w ramach współpracy finansowej łączną kwotę ponad 52 milionów  272 tysięcy zł. W tych latach samorząd województwa przeprowadził łącznie 126 otwartych konkursów ofert, na które spłynęło 2820 wniosków ofertowych, a w ich efekcie podpisano 1421 umów na realizację zadań publicznych. Jak mówiła dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska, z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się inicjatywa wprowadzenia przez zarząd województwa konkursów na wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji. W ubiegłym roku był to tylko pilotaż, w tym roku rozstrzygnięte zostały już dwa takie konkursy na łączną kwotę 280 tysięcy złotych.

Rekordowa kwota na ochronę zabytków

Choć zadania związane z ochroną zabytków nie są zadaniem samorządów województwa, to opolski sejmik już od lat przeznacza pewną kwotę na takie projekty. – W tym roku jest to rekordowa kwota 900 tysięcy złotych, jaką zarząd przeznaczył na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru – informował wicemarszałek Zbigniew Kubalańca. W konkursie wyłoniono 45 projektów. Dofinansowanie obejmie m.in. prace konserwatorskie cennych  zabytków w kościołach, renowacje budynków samorządowych czy zabytkowe kamienice zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe. Przyznane dotacje dotyczą zabytków znajdujących się na terenie województwa opolskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy