Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 22 marca br. ogłosił konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:

  • służące promocji  atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni;
  • służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości;
  • służące upamiętnieniu 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Kompletne wnioski o dotacje należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 kwietnia 2021 r. na adres:

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

ul. Piastowska 14,

45-082 Opole (koperta z dopiskiem „Konkurs na Małe Granty”).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wnioski o przyznanie dotacji, złożone poza Konkursem, nie będą podlegały ocenie.

W bieżącym roku budżetowym Zarząd Województwa przeznaczył na konkurs 50 000 zł. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 10 000 zł, minimalna –  3 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania wniosków.

Wniosek i regulamin dostępne są poniżej. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77/44 67 838.

 Zapraszamy wszystkie uczelnie naszego regionu do składania wniosków!

Regulamin konkursu na małe granty 2021

Wzór wniosku o mały grant 2021

Klauzula informacyjna RODO

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy