Jutro sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

W dniu 23 lutego o godzinie 10.00 rozpocznie się  kolejna sesja Sejmiku Województwa Opolskiego.

W programie jutrzejszej sesji m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Opolskiego. Kandydatką na to stanowisko jest Zuzanna Donath-Kasiura (MN).

Oprócz tego radni wysłuchają informacji pt. ”Podsumowanie realizacji marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej za 2020 r.” oraz sprawozdań z działalności Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli i Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w roku 2020.

W programie także podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej gminom Reńska Wieś,  Skoroszyce i  Kluczbork; zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Branicach; określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. na terenie województwa opolskiego.

Porządek obrad XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 lutego 2021 r.:

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00 (videokonferencja)

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Opolskiego.
 11. Informacja pt. ”Podsumowanie realizacji marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej za 2020 r.”.
 12. Sprawozdanie z działalności:
  a) Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w roku 2020,
  b) Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w roku 2020.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Reńska Wieś.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoroszyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w Kluczborku”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Branicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. na terenie województwa opolskiego.
 20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie OCRG w Opolu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie OCRG w Opolu.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 SWO  z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego.
 25. Sprawozdanie z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w IV kwartale 2020 r.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 27. Wolne wnioski.
 28. Komunikaty.
 29. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się na platformie zoom, transmisja on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/# 

Nasze serwisy