Zapraszamy na XIII sesję Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 17 grudnia 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD XIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  17 grudnia 2019 r. 

Rozpoczęcie obrad – godz. 9:30

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.
 4. Porządek obrad.
 5. Powołanie sekretarza obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 7. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 9. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego” Panu Edwardowi Głowackiemu,
  b) nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego” Panu Henrykowi Kosidło.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 oraz podjęcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok.
  a) omówienie przez Marszałka Województwa projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 oraz opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok;
  c) przedstawienie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok z uwzględnieniem opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych, które nie zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej;
  d) przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok oraz stanowiska Zarządu Województwa do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu złożonych przez Komisję Finansów i Mienia Województwa
  e) przedstawienie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok;
  f) dyskusja;
  1) opinie wszystkich komisji,
  2) stanowiska klubów radnych,
  3) pytania.
  g) głosowanie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok oraz wniosków Komisji Finansów i Mienia Województwa, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd w przedstawionej autopoprawce do projektu uchwały budżetowej;
  h) głosowanie projektów uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata  2020-2023,
  2) w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do wykonywania zadania pod nazwą „Badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego – Województwa Opolskiego za 2019 i 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII/65/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnoszącej się do radnych Województwa Opolskiego.
 19. Sprawozdanie Zarządu Województwa Opolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w III kwartale 2019 roku.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Uroczyste nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego”
 24. Zamknięcie obrad.

Transmisja obrad Sejmiku Województwa Opolskiego dostępna tutaj

Nasze serwisy