Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688)na realizację zadania publicznego pt. „Spotkanie promujące historię Polsko-Czeskiego sąsiedztwa. Prezentacja filmu”.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęła oferta złożona przez „Fundację filmową polscy wychodźcy” na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie promujące historię Polsko-Czeskiego sąsiedztwa. Prezentacja filmu”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego, na tablicach informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej:

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty spełniającej wymogi formalne może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Kancelarii Ogólnej, ul. Piastowska 14 – Ostrówek, sala nr 3 w Opolu / Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ul. Żeromskiego 3 w Opolu lub elektronicznie na adres: i.sekowska@opolskie.pl lub listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w terminie do dnia 10.09.2019 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Ogłoszenie Fundacja filmowa 

Oferta Fundacja filmowa 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy