Pierwsze spotkanie komisji rolnictwa

W dniu 29 listopada br. po raz pierwszy obradowała sejmikowa Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi kadencji 2018-2023.

Posiedzenie rozpoczęło się od uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały, dotyczący wydłużenia do 30 czerwca br. procesu likwidacji wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

Wiesław Kryniewski, dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę, że proces likwidacji WZMiUW jest wynikiem nowelizacji przepisów ustawy prawo wodne Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 roku i wprowadziły wiele istotnych zmian w zakresie gospodarowania wodami. Najważniejszą z nich było utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które przejęło dotychczasowe kompetencje samorządów województw realizujących zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie  gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.

Najważniejszym tematem pierwszego posiedzenia komisji rolnictwa nowej kadencji  był przygotowany przez zarząd województwa projekt budżetu województwa na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2019-2023. Zaprezentował je członkom komisji skarbnika województwa Stanisław Mazur. Omówiono m.in. podział pieniędzy na  realizację zadań własnych oraz zleconych, zwłaszcza zaś planowanych wydatków w sferze rolnictwa, środowiska i rozwoju obszarów wiejskich.

Oba projekty zostały przez komisję zaopiniowane pozytywnie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy