O rynku pracy i bezpieczeństwie

Rok 2017 był w regionie rokiem wzrostu wskaźników zatrudnienia i rokiem spadku bezrobocia. O sytuacji na regionalnym rynku pracy mówił na sesji dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Jacek Suski.

W grudniu 2017 roku na terenie województwa zarejestrowanych było 100 tysięcy 590 podmiotów gospodarczych – to jak do tej pory najwięcej od roku 2007. To przede wszystkim formy prywatne, a ich działalność koncentruje się najczęściej w czterech sektorach: handel, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i obsługa rynku nieruchomości.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ubiegłym roku o 5,1%. Na koniec roku zatrudnionych w regionie było 99,3 tysiące osób. Jak podkreśla dyrektor WUP Jacek Suski, ważnym miernikiem rozwoju jest zdolność generowania nowych miejsc pracy – przez trzy kwartały ubiegłego roku w województwie powstało ponad 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Na koniec roku w regionie zarejestrowano 26 066 osób bezrobotnych  – co stanowi 7,2% osób aktywnych zawodowo (o 6 353 mniej niż na koniec roku 2016). 57,6% osób bezrobotnych to kobiety. Jak zwykle, charakterystyczne jest zróżnicowanie terytorialne bezrobocia –  jego stopa wahała się od 4,1% w Opolu do 11% w powiecie głubczyckim. Najtrudniejsza sytuacja od lat jest waśnie w powiecie głubczyckim oraz prudnickim i brzeskim.

Wśród aktywnych form zatrudnienia najbardziej popularne wśród bezrobotnych były staże i szkolenia, a także świadczenia aktywizacyjne, granty na telepracę i refundacje składek na ubezpieczenia społeczne.

Rok 2017 można scharakteryzować jako rok wzrostu wskaźników zatrudnienia, PKB i współczynnika aktywności zawodowej oraz rok spadku bezrobocia. Słabą stroną opolskiego rynku pracy natomiast jest duży udział bezrobotnych nisko wykształconych, bez zawodu i doświadczenia zawodowego. To najtrudniejsza grupa, charakteryzująca się biernością zawodową. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu posiada natomiast sporo instrumentów do prowadzenia aktywnej polityki na rynku pracy – to zarówno fundusze unijne, Fundusz Pracy czy programy własne urzędu.

Pełnomocnik zarządu województwa ds. profilaktyki uzależnień Jacek Ruszczewski przedstawił radnym, jak wyglądała realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017.

Jak co roku, radni wysłuchali informacji prokuratora okręgowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w minionym roku w województwie opolskim oraz informacji okręgowego inspektora pracy o bezpieczeństwie w pracy. Przedstawili je prokurator Jacek Mikłuszka i zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Krzemieniowski.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy