Powołanie Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego – wydłużenie terminu zgłoszeń

W związku z terminem ferii zimowych w województwie opolskim nakładającym się z procedurą naboru członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego II kadencji Marszałek Województwa Opolskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń do dnia 2 lutego 2018 r.

Kandydatem na członka Forum może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. aktywnie działa na rzecz młodzieży,
  2. jest w wieku od 13 do 20 lat,
  3. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Forum,
  4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku
    z kandydowaniem na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922).

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:

  • Młodzieżowe Rady Miast, Gmin lub Powiatów,
  • nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 osób,
  • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz młodzieży,
  • osoba indywidualna w wieku od 13 do 20 lat zamieszkała na terenie województwa opolskiego, nie przynależąca do Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu.

Każdy z ww. podmiotów może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów na członków Forum.

Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru członków Forum dokona Zespół ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego II kadencji powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgłoszenie kandydata na członka „Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego” następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego (formularz google) oraz złożenie w formie papierowej załączników, na adres e-mail: m.jodko@opolskie.pl lub drogą pocztową lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Szczegóły zgłaszania kandydatów i funkcjonowania Forum w załączonym Zarządzeniu nr 3/2018:

Zarządzenie w sprawie powołania Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Dokumenty:

Ogłoszenie o naborze członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Załącznik 1: link do formularza zgłoszeniowego na członka Forum Samorządu Województwa Opolskiego

Załącznik 2: Zgoda na kandydowanie na członka Forum

Załącznik nr 3:  Lista poparcia da kandydatów na członków Forum

Szczegóły zgłaszania kandydatów do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego:

Ogłoszenie o naborze do zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Województwa Samorządu Województwa Opolskiego

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy