Powołanie Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego – wydłużenie terminu zgłoszeń

W związku z terminem ferii zimowych w województwie opolskim nakładającym się z procedurą naboru członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego II kadencji Marszałek Województwa Opolskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń do dnia 2 lutego 2018 r.

Kandydatem na członka Forum może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. aktywnie działa na rzecz młodzieży,
  2. jest w wieku od 13 do 20 lat,
  3. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Forum,
  4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku
    z kandydowaniem na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922).

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:

  • Młodzieżowe Rady Miast, Gmin lub Powiatów,
  • nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 osób,
  • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz młodzieży,
  • osoba indywidualna w wieku od 13 do 20 lat zamieszkała na terenie województwa opolskiego, nie przynależąca do Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu.

Każdy z ww. podmiotów może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów na członków Forum.

Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru członków Forum dokona Zespół ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego II kadencji powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgłoszenie kandydata na członka „Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego” następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego (formularz google) oraz złożenie w formie papierowej załączników, na adres e-mail: m.jodko@opolskie.pl lub drogą pocztową lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Szczegóły zgłaszania kandydatów i funkcjonowania Forum w załączonym Zarządzeniu nr 3/2018:

Dokumenty:

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik nr 3: 

Szczegóły zgłaszania kandydatów do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego:

Nasze serwisy