Nagroda za szczególne osiągnięcia w edukacji – regulamin i wniosek

Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

 

1. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej lub społecznej, które stanowią istotny i cenny wkład w upowszechnianie i rozwój edukacji na Śląsku Opolskim.

 

2. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 

a) nauczyciele przedszkoli – szkół podstawowych,

 

b) nauczyciele gimnazjów,

 

c) nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, policealnych

 

d) nauczyciele placówek oświatowych,

 

e) osoby działające w stowarzyszeniach

 

3. Wniosek o przyznanie nagród mogą składać następujące podmioty:

 

a) wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałek województwa, kurator oświaty (po 1 wniosku dla danego typu szkoły),

 

b) władze statutowe organizacji pozarządowych lub szkół niepublicznych – w przypadku wniosku dotyczącego prezesa stowarzyszenia wniosek składa zarząd stowarzyszenia (po 1 wniosku na stowarzyszenie),

 

c) rodzice uczniów, możliwy wniosek rady rodziców z danej szkoły lub wniosek podpisany przez co najmniej 50 osób (dany rodzic może podpisać się tylko pod jednym wnioskiem).

 

4. Nagrody przyznawane będą w oparciu o następujące kryteria oceny:

 

a) autorstwo/ współautorstwo programów nauczania, które mogą być wykorzystywane poza szkołą,

 

b) autorstwo/ współautorstwo pomocy dydaktycznych,

 

c) autorstwo/ współautorstwo publikacji w ogólnodostępnych mediach dotyczących edukacji,

 

d) udział w zespołach eksperckich, doradczych mających wpływ na kształtowanie polityki oświatowej na poziomie ponadlokalnym ( np. przy kuratorze oświaty, ministrze );

 

e) aktywna działalność w organizacjach pozarządowych oświatowo-wychowawczych o zasięgu ponadlokalnym,

 

f) inne osiągnięcia edukacyjne, potwierdzone uzyskanymi nagrodami, wyróżnieniami.

 

5. Każdego roku przyznaje się nie więcej niż pięć nagród.

 

6. Nagroda może być przyznana tej samej osobie nie częściej niż raz na trzy lata, licząc od daty otrzymania nagrody.

 

7. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać na druku, stanowiącym załącznik do regulaminu, który musi zawierać:

 

a) dane osobowe kandydata,

 

b) informacje o osiągnięciach kandydata

 

c) kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentujących spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 4,

 

d) oświadczenie o autorstwie/ współautorstwie prac, o których mowa w pkt. 4 a), b), c)

 

e) zgodę kandydata na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych.

 

8. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, w terminie do 5 lipca, a w przypadku gdy 5 lipca jest dniem ustawowo wolnym od pracy termin składania wniosków upływa następnego dnia roboczego, przypadającego po wyżej wymienionej dacie. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

 

9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

 

10. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 

a) złożenia po terminie,

 

b) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, c) rezygnacji kandydata, d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 

11. Marszałek Województwa Opolskiego powołuje komisję kwalifikacyjną oraz ustala zasady i tryb jej działania.

 

12. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały.

 

13. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego jest nagrodą finansową w kwocie do 4000 zł każda.

 

14. Środki finansowe na nagrody zabezpiecza się w budżecie Województwa Opolskiego.

 

15. Obsługę organizacyjno – techniczną dorocznych nagród prowadzi Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

16. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji wręczane są w październiku na dorocznym Regionalnym Święcie Edukacji.

 

17. W szczególnych przypadkach Marszałek Województwa Opolskiego z własnej inicjatywy może przyznać w ciągu roku nagrody dodatkowe, bez powoływania Komisji.

Nasze serwisy