Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Uczelnie mogą zgłaszać projekty:

  1. służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,

Wnioski należy składać w zaklejonych opieczętowanych kopertach z dopiskiem Konkurs na Małe Granty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca br. w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO  przy ul. Piastowskiej 14, VI piętro pokój 618.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO.

W roku 2017 mamy na ten cel w budżecie województwa 50 000 zł. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 10 000 zł, minimalna – 3 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej dnia 20 kwietnia br.

 Zapraszamy wszystkie uczelnie z województwa opolskiego do składania wniosków!

Nasze serwisy